Rådhuset_1110px.png

Forventninger til nytt byråd

Bystyret har fått nye folkevalgte, og de nærmeste ukene skal det dannes et nytt byråd i Oslo. Vi ser frem til god dialog med både bystyret og byrådet om hvordan kommunens satsing på idrett kan videreføres og videreutvikles.

Første test for et nytt byråd er å levere på kommunebudsjettet for 2024. Vårt innspill til kommunebudsjettet ble sendt 8.mai der vi er tydelige på behovet for at idretten skal kunne fylle sin rolle i Oslo slik også mange politiske partier sier de ønsker seg.

Idrett for alle kommer ikke av seg selv

Behovet for ekstra innsats og ressurser for å opprettholde idrettslag og idrettsaktivitet i hele byen har blitt tydeliggjort de senere årene. I enkelte områder er frivilligheten og ressurstilgangen så skjør at tilbudet til barn og ungdom er i fare for å bli borte.

Et veiskille for idretten og frivilligheten

Vi står ved et veiskille der fremtiden til idretten og barns fritidsaktiviteter mange steder står på spill. For å hindre en slik utvikling kreves ekstraordinære tiltak. Det handler om å sette idrettslagene i stand, både økonomisk og organisatorisk, til å møte barn og unges aktivitetsbehov i nærmiljøet    

Vi har med god støtte fra Oslo kommune satt i gang et viktig og nødvendig arbeid for å sikre at det finnes idrettslag med tilbud til alle over hele byen. Nå må støtten økes og gjøres forutsigbar for idrettslag som lever med varige bekymringer for idrettslagets økonomi.

Hva vil Oslo Idrettskrets?

  • Vi vil øke grunnstøtten til alle idrettslag: Den såkalte hodestøtten per betalende medlem har vært uendret siden 2008. Som et minimum må hodestøtten økes fra kr 250 til kr 350 for å kompensere for prisveksten i perioden. Det har en økt kostnad på kr 10 mill. og vi ber derfor om at rammetilskuddet til idrettsorganisasjonen økes til kr 63,274 mill.

  • Vi vil øke antall nabolagsklubber og ber om at støtten økes fra 10 til 14 mill. kroner

  • Vi vil gjøre idrettens sommerprogram til et fast tilbud i områder av byen med levekårsutfordringer, og ber om kr 10 mill. på ordinært budsjett

  • Vi vil gi ungdom kompetanse og jobbmulighet i eget idrettslag. Det vil vi gjøre gjennom å utvide og styrke prosjektet Ungdom i jobb som vi har startet opp med støtte fra Sparebankstiftelsen. Vi ber kommunen bidra med kr 20 mill. årlig slik at vi kan gi ungdom over hele byen denne muligheten.

  • Vi vil at alle barn skal få oppleve bevegelsesglede gjennom skolen og bli kjent med idrettstilbud i sitt nærmiljø. Pilotprosjekt Bevegelsesglede i Osloskolen (BIOS) som i dag er finansiert via Utdanningsetaten med kr 3 mill. kr per år bes videreført med kr 10 mill. per år i regi av idrettskretsen. Da kan vi skalere dette arbeidet slik at flere skoler og idrettslag kan finne sammen til det beste for barna.

  • Vi vil at også alle eldre, og alle på trygd i Oslo, skal få oppleve mestring og idrettsglede. Vi har i mer enn 25 år levert særskilte folkehelsetiltak (Aktiv på dagtid og 60pluss), men finansieringen har stått stille i mange år og må økes til kr 8,55 mill. kroner.
  • Vi vil at alle barn og ungdom skal kunne delta uavhengig av foreldrenes betalingsevne. Vi ber om at det opprettes en «Oslo kommunes fritidskasse». Det må være en ubyråkratisk ordning der idrettslag gis driftsstøtte til barnas og ungdommenes idrettsaktiviteter når betalinger fra foreldre uteblir. Vi ber om at det settes av kr 50 mill. til en slik ordning der Oslo Idrettskrets kan være forvaltningsorgan, for eksempel etter en fordelingsmodell rettet mot områder der de sosioøkonomiske forskjellene er store.

Ny behovsplan for idrett i 2024

Anleggssituasjonen for idretten i Oslo er utfordrende og vil være det i lang tid. Vi ber om at behovsplanens handlingsprogram for idrettsanlegg følges opp med nødvendige avsetninger slik at anleggene kan realiseres som planlagt, og at ny behovsplan for idrett i enda større grad fanger opp byens behov for areal og anlegg.

Vi ber om at ordningen for «realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag» videreføres og forsterkes. Forutsigbarhet i de kommunale støtteordningene er avgjørende for idrettslagenes mulighet til å planlegge og realisere anlegg i egen regi. Den årlige avsetningen til ordningen bør økes til kr 60 mill.