Illustrasjonsfoto: Glade barn hos Hauketo IF
Illustrasjonsfoto: Glade barn hos Hauketo IF

10 budskap til byrådsplattform

De kommende dager og uker skal det forhandles om ny byrådsplattform i Oslo, og vi har sendt innspill til budskap vi har forventninger om at blir ivaretatt av de nye byrådspartiene.

Oslo Idrettskrets har fra alle partier med glede registrert en bredere forståelse og større engasjement for idrettens betydning i Oslo. Nå forventer vi at det som har kommet til uttrykk i partiprogram og ulike lovnader før valget vil gjenspeile seg i den byrådsplattform som byen skal styres etter de neste fire årene.

Vi har oversendt følgende budskap til partiene som nå skal meisle ut den videre retning for byen vår, utformet slik at de gjerne kan limes rett inn i byrådsplattformen.

10 budskap til ny byrådsplattform 

1. Byrådet vil videreføre behovsplanen for idrett som Oslo kommunes investeringsplan for idrettsanlegg.

 • Byrådet vil videreutvikle behovsplanen for idrett som verktøy for planarbeid og investeringer i Oslo kommune.

2. Byrådet vil bedre anleggsdekningen for idretten i Oslo.

 • Byrådet vil at det i Oslo skal være plass til alle barn og unge som vil delta i byens idrettstilbud.
 • Byrådet vil etablere en norm for anleggsdekning for å definere målsettingene.

3. Byrådet vil styrke samarbeidet med idretten om utvikling og drift av idrettsanlegg i Oslo.

 • Byrådet vil gi forutsigbare rammebetingelser for utvikling av idrettsanlegg sammen med idrettslag og idrettskrets.
 • Byrådet vil gi kommunal lånegaranti og mellomfinansiere spillemidler og mva-kompensasjon slik at flere idrettsanlegg blir mulig å realisere.
 • Byrådet vil raskest mulig bidra til å realisere Campus Ekeberg, KFUM Arena og andre initiativ fra idrettslag som på det nærmeste er byggeklare.
 • Byrådet vil at drift av idrettslagseide idrettsanlegg ikke skal påføre barn og unge unødige kostnader for deltagelse.

4. Byrådet vil sikre idrettens naturlige plass i marka i tråd med Markaloven.

 • Byrådet vil ivareta idrettens behov innenfor eksisterende idrettsanlegg i randsonen til marka.
 • Byrådet vil finne gode og varige løsninger for Grefsenkleiva, Linderudkollen og Sognsvann snøpark.

5. Byrådet vil styrke folkehelseprosjektene Aktiv på dagtid og 60pluss for å gi bedre helse og livskvalitet hos voksne og eldre.

 • Byrådet vil øke støtten til Aktiv på dagtid for å skape helsefremmende møteplasser og fysisk aktivitet til voksne som er på trygd og trenger et tilpasset aktivitetstilbud som koster lite.
 • Byrådet vil styrke satsingen på 60pluss for å bekjempe inaktivitet og ensomhet slik at flere eldre skal kunne delta i fysisk aktivitet og fellesskap i nærheten av der de bor.

6. Byrådet vil styrke satsingen på idrettslagene, og gjennom nabolagsklubber sikre at alle barn og ungdom har et godt idrettstilbud i sitt nærmiljø.

 • Byrådet vil at alle barn og unge skal kunne delta i idretten i nærheten av der de bor. Da må det finnes velfungerende idrettstilbud i alle nabolag. I deler av byen trengs forutsigbar driftsstøtte for å opprettholde gode nok tilbud til lav kostnad for nabolagets barn og unge.
 • Byrådet vil øke støtten gjennom idrettskretsen fremfor tilskuddsordninger som krever søknad og ekstra rapportering.

7. Byrådet vil etablere en finansieringsordning som gjør fritidsaktiviteter til barn og ungdom tilgjengelig for alle.

 • Byrådet vil at alle barn og unge skal kunne delta i idretten uavhengig av foreldrenes evne til å betale. I tillegg til å øke støtten til idrettslag som kan gjøre tilbudene billigere må idrettslag få ekstra støtte når foreldre allikevel ikke kan betale.
 • Byrådet vil i tillegg til egen finansieringsordning be staten om å supplere egen satsing.

8. Byrådet vil satse på ungdom som ressurs for idrettslagene

 • Byrådet vil at idretten blir en del av kommunens satsing på ungdomsjobber, og vil støtte idretten slik at ungdom gis kompetanse og jobbmulighet i eget idrettslag.

9. Byrådet vil støtte idrettens sommertilbud med forutsigbar finansiering

 • Byrådet vil gjøre idrettens sommertilbud til et fast tilbud i områder av byen med levekårsutfordringer.

10. Byrådet vil styrke samarbeidet mellom skolen og idretten