Tilskuddet er en ekstrainnsats for å bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser. Foto: Eirik Førde / Norges idrettsforbund
Tilskuddet er en ekstrainnsats for å bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser. Foto: Eirik Førde / Norges idrettsforbund

100 millioner kroner er fordelt til idrettslag for å inkludere barn og ungdom

Norges idrettsforbund mottok 100 millioner kroner til inkludering av barn og ungdom mellom 6 og 19 år fra Kultur- og likestillingsdepartementet i desember 2023. Nå er pengene fordelt til idrettslag over hele landet.

Over 100 millioner kroner er nå utbetalt til 4163 idrettslag. 103 idrettsråd har fordelt 90 millioner kroner til 3166 idrettslag og 11 idrettskretser har fordelt 10 millioner kroner og renteinntektene fra tildelingen på 125 millioner kroner i 2023 til 997 idrettslag.

Her er en oversikt over alle idrettslag som har mottatt midler og summen hvert idrettslag har mottatt.

Det er idrettsrådene og idrettskretsene som har vedtatt kriterier for fordeling og hvor mye hvert idrettslag skal få, i tråd med formålet med tildelingen:

Tilskuddet er en ekstrainnsats for å bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser.

Fordelingskriterier

Som ved fordelingen av 125 millioner kroner i 2023 har de fleste idrettsråd fordelt tildelt sum basert på medlemstall i aldersgruppen 6-19 år, og enkelte med et eller flere tilleggskriterier. Slike kriterier kan for eksempel være en minimumssum eller grunntilskudd per idrettslag høyere enn minimumssummen på 1000 kroner, at idrettslaget må ha et minimum antall barn/ungdom og/eller at idrettsrådet har vektet medlemmer i alderen 13-19 år høyere enn 6-12 år. Flere idrettsråd har satt krav til idrettslagene i denne fordelingen, f.eks. at idrettslaget må opprette et eget fond som kan dekke kostnader for enkeltbarn ved behov og/eller at idrettslaget må ha en dedikert ressurs/inkluderingsansvarlig. Noen få idrettsråd og idrettskretser har gjennomført en søknadsrunde i forkant av fordeling.

Norges idrettsforbund opplever at idrettsråd og idrettskretser også i denne fordelingen ønsket å finne fordelingskriter som treffer de barn og unge som trenger det mest, men at det kan oppleves som krevende å finne de best treffende kriteriene.

Vi takker alle organisasjonsleddene for innsatsen de har lagt ned i fordeling og oppfølging av sine idrettslag så langt. Vi håper at midlene kommer godt med og at idrettslag ser resultater i sitt arbeid med å inkludere alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år.

Eksempler på fordeling gjennomført av idrettskretsene:

Her er noen eksempler på kriterier og fordeling av idrettsråd:

Ekstra innsats for å legge til rette for at flere barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter

Tilskuddet på 100 millioner kroner over saldert statsbudsjett i 2023 er en ekstra innsats fra regjeringen for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten. Tilskuddet har enkle kriterier og midlene skal understøtte:

  • idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6 og 19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
  • å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

Idrettslag har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Les også denne nyhetssaken:

125 millioner kroner er fordelt til idrettslag for å inkludere barn og ungdom (idrettsforbundet.no)