KURS

Møre og Romsdal idrettskrets tilbyr en rekke kurs til idrettslagene og idrettsrådene i fylket. Dette er kurs som er tilpasset tillitsvalgte og ledere, i tillegg tilbys det noen kurs/temakvelder som er tilpasset trenere i barneidretten.

Noen av kursene blir satt opp med jevne mellomrom, regionvis og eller digitalt. Idrettslagene og idrettsrådene kan også avtale kurs og møter etter ønske/behov. 

Trykk her for å se kurskalenderen vår.

Beskrivelse

Startmøtet er en klubbprosess som skal bevisstgjøre deltakerne på klubbens situasjon, de vurderer sammen hva som kan gjøres for å få klubben til å fungere enda bedre, og klubben ansvarliggjør seg selv på noen konkrete tiltak som de selv mener bør gjøres for å forbedre sin egen situasjon. Idrettslaget får besøk av en skolert veileder som bistår idrettslaget til å se muligheter og til å stake ut en riktig og hensiktsmessig kurs med hensyn til de ambisjonene som nettopp din klubb har/burde ha.

Startmøtet inneholder følgende hoveddeler:

1 - Klubbens situasjon
2 - Vurdere ønsker og behov ut fra situasjonen
3 - Foreslå konkrete tiltak
4 - Avstemme og prioritere tiltak
5 - Vurdere nyttige virkemidler fra SF / IK
6 - Lage fremdriftsplan
7 - Avklare oppfølging

I en enkel prosess vil veilederen sammen med klubbledelsen involvere annet ressurspersonell både for idéskapning, arbeidsfordeling og utarbeidelse av en fremdriftsplan. Startmøtet, som er en fire timers økt, følges opp med et oppfølgingsmøte 6-12 måneder etter startmøtet.

Læringsmål

Skape felles bevissthet om klubbens situasjon
Definere viktige ønsker og behov ut fra situasjonen i klubben
Vurdere og prioritere tiltak for å håndtere behovene
Lage fremdriftsplaner  med ansvar og tidsfrist på tiltakene

KlubbAdmin er idrettens eget elektroniske medlemsregister. Her ligger det mange muligheter for idrettslagene og vi tilbyr workshops om KlubbAdmin. Alle våre KlubbAdmin kurs er bygd opp som workshops der kurslærerne først går igjennom en teoretiskbolk for å vise systemet, deretter får deltakerne selv prøve seg i systemet ved bruk av egen PC. Våre veiledere kommer da til å gå rundt og hjelpe ved behov.

Les mer om KlubbAdmin her.

Agenda:

 • Teoretisk gjennomgang av MinIdrett og KlubbAdmin medlemshåndtering
 • Praktisk økt
 • Teoretisk gjennomgang av fakturering gjennom KlubbAdmin
 • Praktisk økt

Tilgang til systemet:

Sørg for å ha tilgang til KlubbAdmin før du kommer på kurs. Da må du ha opprettet en profil på MinIdrett også må denne ha fått tilgang av styret i klubben.

Fakturering gjennom KlubbAdmin:

Krever at klubben har en brukerstedsavtale med Buypass. Ha gjerne dette på plass før kursstart. Se hvordan her, under "Kom i gang"

Spørsmål?

Ta kontakt med Vegard Rangsæter på e-post: vegran@idrettsforbundet.no eller telefon 414 61 102

For teknisk support ta kontakt med NIF support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no

 

Beskrivelse:

 • Hva vil det si å være tillitsvalgt i et idrettslag? 
 • Hvilke lover og regler må styret forholde seg til? 
 • Hvordan sikre best mulig bruk av klubbens ressurser og organisere idrettslaget godt? 
 • Hva vil vi med idrettslaget vårt?
 • Hvilke verktøy og hjelpemidler kan benyttes for å få gjort det viktigste klubbarbeidet?
 • Hva har vi behov for å vite eller kunne mer om?
 • Hva bør vi gjøre videre i vårt idrettslag?

Disse spørsmålene vil du få mer svar på gjennom kurset. Du får en god grunnleggende oversikt på hva som er styrets viktigste ansvar og arbeidsområde. Kurset vil dermed bidra til å gi deg større trygghet i rollen som leder eller styremedlem, gjøre det tydeligere hva styret i ditt idrettslag bør prioritere og hva dere bør ha fokus på i eget arbeid.

Du vil bli i stand til å ivareta noen av de viktigste ansvarsoppgavene til styret gjennom kjennskap til nyttige verktøy og hjelpemidler for styrearbeidet. Gjennom kurset vil du og resten av styret i idrettslaget få bekreftet hva dere jobber godt nok med, og dere får sjekket om idrettslaget har kontroll på de viktigste oppgavene som styret har ansvar for. Kurset vil bidra til å avdekke om det er behov for å ta tak i konkrete forhold eller om det er noe som kan gjøres på en bedre måte. Dere får også mer kjennskap til hvor idrettslaget kan få oppfølging eller hjelp til det dere trenger

Målgruppe:

Styret i klubben og gruppestyrene i fleridrettslag.
Valgkomiteèns medlemmer.
Daglig leder og ansatte dersom klubben har en administrasjon.
Andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til.

Læringsmål:

Få bedre forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde.
Bli i stand til å ivareta idrettslagets og styrets ansvar gjennom bruk av konkrete verktøy og hjelpemidler.
Mer trygghet i rollen som leder/styremedlem..

Varighet: 4 skoletimer.         

E-læring:

HER kan du ta en innføring i Klubbens styrearbeid som e-læringskurs. Gratis.

Hvordan var det igjen? Hvor mye har h*n krav på? Hvordan har de gjort det før...? Hyppig utskiftning av sentrale roller i økonomi og/eller ledelse er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag.

Dette kurset er lagt opp som en workshop der deltakerne etter endt kurs er kommet godt i gang med en økonomihåndbok. På denne måten vil det enkelte IL sitte igjen med noe håndfast etter endt kurs.

Denne skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslagets økonomistyring og regnskap og skal gjøre det enkelt å finne ut hvilke rutiner som gjelder i idrettslaget. En god økonomihåndbok i idrettslaget vil i tillegg sikre kontinuitet i kunnskap og rutiner for å begrense kompetanse-tapet ved utskiftning av sentrale personer i laget.

Lengde: 3 timer.

Egen PC må medbringes.

Hva gjelder hos oss? Hvordan fikser vi det? Er det OK? Hyppig utskiftning av sentrale roller er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag. Svaret? Klubbhåndboka!

Dette er en workshop som skal ta for seg den daglige driften og hva som gjelder internt i deres idrettslag. Dere vil i løpet av kurset ha kommet godt i gang med å utarbeide en klubbhåndbok for deres idrettslag. Denne skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

Lengde: 3 timer.

Egen PC må taes med.

 

Har klubben planer om å bygge idrettsanlegg? Hva bør klubben tenke på før vi starter byggingen? I denne modulen får du en innføring i prosessen ved å bygge et idrettsanlegg, herunder fremgangsmåter, regler og retningslinjer, saksgang, drift av anlegg, samt finansiering. Denne modulen anbefales for ALLE som har planer om å bygge idrettsanlegg.

Beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om hva som kreves av planlegging og søknadsprosedyrer for å bygge et idrettsanlegg.

Målgruppe

Målgruppen er personer som har behov for innsikt i forberedelser og prosedyrer/saksgang knyttet til bygging av idrettsanlegg.

Forkunnskaper

Bør ha grunnleggende kunnskap om planlegging og anleggsbygging, men dette er ikke et krav.

Varighet: 4 skoletimer

 

Beskrivelse

Lederkurs for ungdom er et kurs for 15–19-åringer som enten har eller ønsker å ta et ansvar på ulike nivåer i norsk idrett. Kurset skal lære dem om idrettsorganisasjonen og gi dem noen verktøy som hjelper dem med å gjennomføre ulike oppgaver. I tillegg skal det gjøre hver enkelt bevisst på hvem de er, hva de er gode på, og hvordan de skal representere idretten.

Læringsmål

Målet for «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Her skal de få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i egen klubb.

Deltagerene skal få innføring i selvbilde, selvtillitt og selvfølelse, du som rollemodell, medlemmet i sentrum, du som ressurs, fra mål til handling, kommunikasjon og presentasjonsteknikk.

Se brosjyre her.

Del 1 går over en hel helg og kursdelen er på 25 timer. Kursdel 2 er 4-5 måneder senere og har en varighet på 7 skoletimer.

Dette kurset har en egenandel på 1 500 kroner per deltaker (dette dekker overnatting, kursmateriell og mat). Kursetavgift og reise t/r til kurset skal dekkes av idrettslaget.

Er du ny i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan du skal organisere trening for barn! Eller ønsker du bare en oppdatering ogfå inspirasjon og nye tips? Da er dette kurset for deg!

Her lærer du mer om hvordan en legger til rette aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten!

Målgruppe: Trenere for barn i alderen 5-12 år i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i barnehage, skolefritsordning eller skole. Nedere aldersgrense for deltaker er 15 år (fylle 15 år i løpet av kalendereåret en gjennomfører kurset).

Pris: Kr ???,- (beløp kommer) pr. deltaker. Kursavgiften betales ved påmelding. Kursavgiften inkluderer boka "Barneidrettstreneren" og idehefte for aktivitet. Ved forfall som blir meldt etter påmeldingsfristen, blir en fakturert for halve kursavgiften.

Påmelding: Blir opplyst for hvert enkelt kurs. Følg med i kurskalenderen vår for oversikt over kurs som er opne for påmelding. 

Internt kurs i idrettslaget:  Ta kontakt med idrettskretsen for nærmere avtale.

Antall deltakere:  Kurs gjennomføres med minimum 10 og maksimum 20 deltakere

For mer informasjon, kontakt Grete Opheim, mobil 414 65 542, e-post grete.opheim@idrettsforbundet.no

 

Innhold i kurset:

Modul 0 (se under krav til deltaker): 

 • E-læring Barneidrettens verdigrunnlag
 • Trenerattest barn

Modul 1: Trygge rammer 2 timer
Barneidrettstreneren skal lære å lede barn i trygge læringsmiljø, der det er fokus på aktivitetsglede, innsats og mestring.

 • Trygg aktivitet og trygt miljø
 • Verdigrunnlaget i norsk idrett
 • Idretten sine barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Modul 2: Relasjon 2 timer
Deltaker skal få kunnskap om hvorfor det er viktig at barneidrettstreneren har en god relasjon til barna og betydningen det har for samhold, tillit og læring.

 • Utvikle egen menneskeinteresse
 • Hva er lurt å vite om barna/utøveren
 • Søken etter det sympatiske menneske 

Modul 3: Mestringsmiljø 3 timer
Deltaker skal være bevisst egne forventninger til det å være barneidrettstrener, idrettslaget og barna sine forventninger. Deltaker skal vite hvordan og hvorfor det er viktig å skape mestringsklima på trening og konkurranser

 • Trenerskap (leder)
 • Involvering, tilbakemeldinger og kommunikasjon
 • Undervisningsprinsipp (KAMPVISE)
 • Organisering av aktiviteten (leik, konkurranser, sirkel, stasjoner)
 • Valg av undervisningsmetoder 

Modul 4: Aldersrelatert og tilpasset trening. Treningsplanlegging. 3 timer. 
Barneidrettstreneren skal lære å legge til rette for trening som er tilpassa barnet sine forutsetninger fysisk, motorisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt.

 • Vekst, modning og utvikling
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Hvem, hva og hvorfor

Modul 5: Praktisk økt 4 timer
Deltaker skal gjennomføre en økt for barn som vektlegger hva, hvorfor og hvordan. Deltaker skal bruke teorien i praksis, og være bevisst hva barna skal lære i løpet av økten. Deltaker skal ta hensyn til sikkerhet og vite hvordan en håndterer enkle idrettsskader. 

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere hensiktsmessige aktiviteter i variert miljø, som utvikler hele mennesket

 

Krav til deltaker:

Nedre aldersgrense:
Deltaker må fylle 15 år i løpet av kalenderåret en gjennomfører kurset.

E-læring/forarbeid:
Alle deltakarene må gjennomføre følgende for å få godkjent kurset: 

 • E-læringen "Barneidrettens verdigrunnlag" som en finn på Trenerløypa på ekurs.nif.no (krever innlogging/bruker på Min idrett/Idrettens ID). Må gjennomføres før kursstart. Gjennomføring ca. 1,5 time. 
 • Trenerattest barn (krever også innlogging med Min idrett/Idrettens ID). Gjennomføring ca. 30 minutt. 

 

Praktisk gjennomføring:

Kurset har en ramme på totalt 14 timer med trenerutvikler fra idrettskretsen. Kurset kan gjennomføres modulbasert over flere kvelder/økter, eller sammenhengende for eksempel lørdag og søndag. Kurset sine fellesemner (10 timer, modul 1-4) kan gjennomføres med fysisk oppmøte eller digitalt. Praktisk del (4t) gjennomføres alltid med fysisk oppmøte.

 • Idrettslaget tar kontakt med idrettskretsen ved interesse og avtaler tid og sted for gjennomføring, eller: 
 • Du melder deg på ett av idrettskretsen sine åpne barneidrettstrenerkurs (Se kalender for neste kurs)

Lokale:

Ved interne kurs i idrettslaget er fint om en kan disponere eget møte-/klasserom og en gymsal eller eigna uteområde, men her kan en også finne fleksible løsninger. Ved åpne kurs finn idrettskretsen kurslokale, gjerne i samarbeid med et idrettslag.

Praktisk informasjon:

Deltaker må stille med klær som passer til aktivitet, og er sjel ansvarlig for å ta med mat, drikke og skrivesaker etter eige ønske (notathefte eller skrivesaker blir ikke delt ut). 

Følg med i kalenderen vår for allerede avtalte kurs som er åpne for påmelding.

Beskrivelse

Kunnskapsmål:

 • Kjennskap til de fire hovedgruppene av funksjonsnedsettelse.
 • Kjennskap til hvordan idretten er organisert for mennesker med funkjsonsnedsettelse.

Ferdighetsmål:

 • Kunne planlegge og avholde en tilrettelagt treningsøkt for personer med funksjonsnedsettelse.

Holdningsmål:

 • Være tryggere i møtet med en person med funksjonsnedsettelse.
 • Å se mulighetene til aktivitet gjennom tilrettelegging.

Målgruppe

Primær målgrupper: trenere, aktivtetsledere og ledere. Ingen krav til forkunnskaper. 

Læringsmål

Kunne forklare hva det innebærer å være synshemmet, utviklingshemmet, bevegelsehemmet og hørselshenmet. Kunne tilrettelegge trening for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Vi tilbyr temakvelder med forskjellige innhold. På en temakveld får klubben/-ene besøk av en skolert kursveileder. Varigheten kan skreddersys: 1t, 2t, 3t eller 4t.

Vi tilbyr temakvelder om:

 • Trenerrollen (4t)
 • Foreldrerollen (4t)
 • Retningslinjer (f.eks. mot seksuell trakkasering i samarbeid med SMISO (1-4t))
 • Andre tema som ønskes (kan være skadeforebygging, antidoping, m.m. (1-4 t)

Ansvarlig for kurs:

Grete Opheim
Grete Opheim
Idrettsfaglig konsulent

Vegard Rangsæter
Vegard Rangsæter
Idrettsfaglig konsulent