Foto: NIF
Foto: NIF

10,4 millioner til inkludering av barn og ungdom i Vestfold og Telemark

Mot slutten av fjoråret vedtok regjeringen å tildele idretten 100 millioner over justert statsbudsjett, øremerket inkludering av barn og unge. Idretten i Vestfold og Telemark mottok 10,4 millioner av midlene.

Tildelingen fra regjeringen går uavkortet til idrettslagene og målgruppen barn og ungdom i alderen 6 til 19 år som risikerer å falle utenfor idretten på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker. 90 prosent fordeles av idrettsrådene og 10 prosent av idrettskretsen.

Midlene skal treffe idrettslag med aktivitet for barn og ungdom mellom 6 og 19 år i geografiske områder der de sosioøkonomiske forskjellene er store, over hele landet. SSBs tall for antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt ligger til grunn for fordelingen pr. kommune.

Nedre grense for antall barn fra familier med vedvarende lavinntekt er satt til 200 barn pr. kommune. Denne grensen er satt for at midlene skal treffe geografiske områder som har et visst omfang av lavinntektsfamilier og samtidig treffer et stort antall kommuner i hele landet og alle fylkeskommunene.

Fordeling via idrettsråd

90 mill. kroner fordeles av idrettsrådene i kommunene som er omfattet av ordningen, basert på antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt. Idrettsrådene får ansvar for å beslutte kriterier for fordeling og hvor mye alle, eller et utvalg idrettslag skal få i sine kommuner. Endelig fordeling blir klart i slutten av april.

Tildelingsbrevet fra NIF til idrettsrådene kan leses HER

Fordeling via idrettskrets

10 mill. kroner fordeles av idrettskretsene basert på summen av antall barn i lavinntektsfamilier i de kommunene som faller utenfor den ordinære fordelingen over. Idrettskretsene fordeler til idrettslag der det er behov i kommuner som ikke får midler fra fordelingen over.

Fordelingen for alle idrettslag er nå klar og kan, sammen med fordelingskriteriene, leses HER

Tildelingsbrevet fra NIF til idrettskretsene kan leser HER