Illustrasjon

6,3 millioner til idrettslag i Innlandet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har tildelt et engangstilskudd på 100 millioner kroner til norsk idrett for at idrettslag kan legge til rette for at flere barn og unge skal ha mulighet til å delta i organisert idrett.

Av de 100 millionene går kr 6 295 016 til idrettslag i Innlandet!

Midlene «Ekstrainnsats deltagelse 2024» skal treffe idrettslag med aktivitet for barn og ungdom mellom 6 og 19 år i geografiske områder der de sosioøkonomiske forskjellene er store.
Det mest objektive målet vi i dag har for sosioøkonomiske forskjeller i Norge er SSBs tall for antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt.
Det er disse tallene ligger til grunn for fordelingen.
 

Formålet med tilskuddet  
Tilskuddet er en ekstrainnsats for å bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser. Midlene skal understøtte:  

  • idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6 og 19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
  • å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. Idrettslag har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Tilskudd til idrettslag i innlandet 
Innlandsidretten får totalt kr 6 310 691.
KUD sin fordelingsmodell medfører at:
 

1. Idrettslag i kommuner som har 200 eller flere barn fra familier med vedvarende lavinntekt mottar midler. 
I Innlandet mottar 10 kommuner en samlet sum på kr 4 642 305 som fordeles etter kriterier vedtatt av de respektive idrettsråd.  

Oversikt over kommuner som får midler vises her:  

Navn på idrettsråd 

Tildelt beløp 

Lillehammer idrettsråd 

Kr 296 430 

Gran idrettsråd 

Kr 262 905 

Vestre Toten idrettsråd 

Kr 211 736 

Østre Toten idrettsråd  

Kr 182 622 

Stange idrettsråd 

Kr 512 577 

Ringsaker idrettsråd 

Kr 544 337 

Hamar idrettsråd 

Kr 637 853 

Gjøvik idrettsråd  

Kr 652 852 

Kongsvinger idrettsråd 

Kr 657 263 

Elverum idrettsråd  

Kr 683 730 

 

2. Innlandet idrettskrets mottar en samlet sum på kr 1 668 386 som fordeles etter kriterier vedtatt av idrettskretsstyret.
Idrettslag i kommuner som har mellom 100 og 200 barn fra familier med vedvarende lavinntekt mottar midler og det settes et minimumsbeløp på 1000kr per idrettslag. Idrettslag som kommer under 1000 kroners beløpsgrensen, eller som ikke har medlemmer i aldersgruppen barn og ungdom mottar ikke støtte.
 

Dette fører til at idrettslag i 11 tilleggs-kommuner mottar midler slik: 
Lenke til fordeling av midler

Utbetaling

Utbetaling skjer i løpet av april måned og merkes med «Ekstrainnsats deltagelse 2024».  

 

Har du spørsmål rundt ordningen, ta gjerne kontakt med Martin Hylland på mail Martin Hylland eller telefon 47399618.