Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Engangstilskudd til idrettslag og deres arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6–19 år) i idretten – fordeling Vestland

Engangstilskudd til idrettslag og deres arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6–19 år) i idretten er nå fordelt.

I november 2023 vedtok Kulturdepartementet (KUD) å bevilge 100 millioner kroner i engangstilskudd til idrettslag og deres arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6-19 år) i idretten.

Les Kulturdepartementets tildelingsbrev her

Av totalbeløpet, ble 90 millioner kroner fordelt til de største idrettsrådene - 12 av disse er i Vestland. De resterende 10 millionene er fordelt av idrettskretsene. Av de 10 millionene mottok Vestland 1.139.656 kroner til idrettslag i de øvrige kommunene i fylket. Disse midlene er nå fordelt basert på nevnte tildelingsbrev og etter tildelingskriterier vedtatt av idrettskretsstyret 5. mars 2024:

  • Beløp pr. kommune basert på vektet folketall.
  • Folketallet er vektet på bakgrunn av andel barn i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Innad i kommunene er det fordelt utfra medlemstall 6-19 år.
  • Minst beløp er kr. 1000,-.

Se fordelingen her