Tildeling av engangstilskudd til arbeid for inkludering av alle barn og ungdom i idretten

Kulturdepartementet tildelte idretten i slutten av 2023 ekstraordinære midler over statsbudsjettet til idrettslagenes arbeid for inkludering av barn og ungdom. Nå har Oslo Idrettskrets fordelt nesten 23 mill. kroner til idrettslag i bydeler med størst andel familier i varig lavinntekt.

Det er store forskjeller innad i Oslo. I bydelene med størst andel barnefamilier med varig lavinntekt er idrettsdeltagelsen lavest, og folkehelsen dårligst. De som trenger idrettstilbudene aller mest, er de som ikke har tilgang til dem eller som ikke deltar. Den ekstraordinære støtten som nå gis er med på å sikre idrettstilbud til mange tusen barn og unge resten av året.

Til tross for at 23 millioner er mye penger har vi måttet prioritere strengt om støtten skal få effekt der behovet er størst. Det vil være idrettslag som mener de hadde fortjent ekstraordinær støtte, men som faller utenfor kriteriene. – Vi jobber iherdig for at summen av statlige og kommunale støtteordninger vil gjøre det mulig å nå bredere, samtidig som de mest sårbare idrettslagene må gis økt og varig støtte, sier generalsekretær Magne Brekke. - Både regjering og byråd vurderer handlingsplaner og støtteordninger som skal sikre at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Den støtten som nå er gitt er et viktig bidrag for at gode idrettsmiljø kan leve trygt en stund til, men det trengs romsligere og forutsigbare forpliktende ordninger fra stat og kommune.

Kulturdepartementets formål med tilskuddet er at det skal være en ekstrainnsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. 

Midlene skal understøtte: 

 • idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom 6 og 19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
 • å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

Basert på Kulturdepartementets formål er kr 22 978 611 fordelt til idrettslag i Oslo etter følgende kriterier fastsatt av Oslo Idrettskrets.

Kriterier for fordelingen av midlene

Midlene er fordelt til idrettslag som oppfyller følgende krav:

 1. Har 100 eller flere medlemmer i alderen 6-19 år (rapporterte tall pr 31.12.2022 til NIF).
 2. Leverte og fikk godkjent dokumentasjon i forbindelse med søknad om kommunale bidrag i 2023.
 3. Har en bydelstilhørighet i en bydel med andel barn og unge i alderen 0-17 år som lever i familier med en varig lav inntekt på over 15 % (SSB 2019-2021/Oslo kommune 2019).

Idrettslag som oppfylte kravene, kan likevel ha blitt avkortet helt eller delvis ut fra følgende krav:

 • Minst 50 % av medlemmene 6-19 år må ha adresse i bydelen som legges til grunn, ref pkt 3
 • Idrettslaget må arbeide aktivt med inkludering
 • Idrettslaget skal ha likeverdige tilbud til jenter og gutter
 • Idrettslaget må ha moderate medlems- og aktivitetskostander.
 • Idrettslagets aktivitetstilbud må være rettet mot deltagelse i organisert idrett

Midlene er fordelt etter følgende metode blant de idrettslagene som tildeles midler:

 • Antall medlemmer i idrettslaget (6-12 år og 13-19 år) er vektet ut fra %-andelen av barn og unge i alderen 0-17 år som lever i familier med vedvarende lav inntekt i bydelen.
 • Barn (6-12 år) er vektet 1/3 og ungdom (13-19 år) er vektet 2/3.
 • Ingen idrettslag er tildelt mer enn kr 950 000, resterende er omfordelet andre idrettslag som er kvalifisert til å motta midler.

Støtte som virker

Forskjellene i idrettsdeltagelse etter sosioøkonomiske forhold er fortsatt store i Oslo, men forskjellene har blitt mindre. Deltakelsen har økt med fire prosentpoeng i indre øst og med ett prosentpoeng i ytre øst, iht Ung i Oslo 2023.

Idrettskretsens vurdering er at tilsvarende midler gitt i juni 2023 har bidratt til en vesentlig forskjell der levekårsutfordringene er størst, og der idrettens tilbud til barn og unge er truet. Støtte til idrettslagenes drift og dets fleksibilitet for tiltak innenfor formålet understøtter det øvrige virkemiddelapparatet fra idrettskretsen. 94% av idrettslagene har svart at tilskuddet har utgjort en forskjell i den daglige driften og tilbudet for barn og unge i deres nedslagsfelt.

Slik er midlene fordelt i juni 2023 disponert av idrettslagene:

En utfordring for idrettslagenes disponering av midlene har vært usikkerhet knyttet til videre støtte, og hvilken forutsigbarhet som kan legges til grunn i egne planer. For enkelte idrettslag er det avgjørende med varige løsninger for støtte til idrettslagets drift.

Fordeling av midlene Datagrunnlag på bydeler