Ungeledere3.jpg

Viktig info om ny lovnorm for idrettslag og idrettsråd

Viktig informasjon til alle idrettslag og idrettsråd – nytt regelverk fra 1.1.2020. Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

Ny lovnorm for idrettslag og idrettsråd
For å sikre at alle idrettslag/idrettsråd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag og en egen for idrettsråd. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag/idrettsråd må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside, se lenke nederst.


Hva må man gjøre?
Idrettslagets og idrettsrådets styre må sørge for at man 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets/idrettsrådets årsmøte.
Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettslaget/idrettsrådet har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020.
Styret må informere medlemmene sine/idrettslagene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets/idrettsrådets hjemmeside eller på annen måte. Man trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs
regelverk. Mer informasjon om hvordan idrettslaget/idrettsrådet skal gjøre loven tilgjengelig for idrettskretsen vil bli publisert på NIFs hjemmeside, se lenke under.


Hvor finnes den nye lovnormen og mer informasjon?
Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv.
finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss

Ta kontakt med Per Ivar Bristøl hos oss i Agder idrettskrets om du har spørsmål: perivar.bristol@idrettsforbundet.no