Sarpsborg idrettsråd ved Kjell Einar Andersen og Ole-Henrik Andersen

Sarpsborg idrettsråd viser vei for en raskere vei til flere idrettsanlegg

25 av Vikens 51 kommuner praktiserer kommunal garanti og forskuttering av spillemidler. I mange kommuner er det mange idrettslagseide- og driftede anlegg, og utbygging av flere anlegg stopper allerede gjerne i planleggingsprosessen på grunn av manglende finansiering. Kommunal garanti og forskuttering av spillemidler er to virkemidler som kan være med å bidra til at anlegget faktisk blir realisert.

Sarpsborg er én av kommunene i Viken som ikke praktiserer hverken kommunal garanti eller forskuttering av spillemidler. Med bakgrunn i dette og bedre betingelser for idretten og frivilligheten tok Sarpsborg idrettsråd initiativ til å invitere Sarpsborg kommune inn til et dialogmøte hvor også idrettskretsen ble invitert. Sarpsborg er en by hvor det er mange idrettslagseide anlegg. Det betyr at idrettslag både har bygget, bygger og drifter anlegg, noe som er gunstig for kommunen som virksomhet. Men det koster. I en tid hvor prisene øker, både i form av økte energikostnader og generell inflasjon betyr det at det ikke er like lett for idrettslag å skaffe finansiering til både utbedringer og innovasjon. I verste fall kan dette eksempelvis bety mørke fotballbaner i vinter.  

202 forsamlingen.jpeg

Det er et stort engasjement i Sarpsborg for å få til løsninger. Her representert ved Tune IL, Sarpsborg FK, Sarpsborg idrettsråd og Sarpsborg kommune 

 

Likhet for idrettslagene  

Fra Sarpsborg kommune kom eiendoms-, økonomi- og kulturavdelingen for å høre mer om situasjonen i Sarpsborg-idretten når det gjelder driftskostnader av anlegg og ikke minst innovasjon av idrettsanleggene fremover. Idrettsrådet inviterte også med seg Sarpsborg fotballklubb og Tune idrettslag som tydelig fikk lagt frem sine utfordringer i tiden som har vært og som kommer. Sarpsborg kommune var tydelig interesserte i hvordan andre kommuner løser det med tanke på en driftsstøttemodell til idrettslagseide anlegg.  

  • Det må være likebehandling. Når man har en kunstgressbane, må alle få lov til å bruke den. For at et privateid anlegg skal være åpent for allmennheten må det følge med penger. Andre kommuner gir støtte per kvadratmeter, og hvis det for eksempel er vinterdrift på fotballbanen blir det støtten per kvadratmeter + x. Man får rett og slett x antall kroner per kvadratmeter uavhengig av bruk som fordrer til at banen blir åpen for allmennheten. Dette fører også til forutsigbarhet for idretten, fortalte idrettskretsen 

 

Forskuttering av spillemidler som et kommunalt virkemiddel til flere idrettsanlegg 

Spillemidlene utgjør i hovedsak 1/3 av anleggskostnadene. De er derfor av stor betydning for å realisere anleggsprosjekter. Pågangen av søknader om spillemidler er stor til Viken fylkeskommune, og større enn den årlige tildelingen fylket får fra staten.  

  • Kamplyset vårt ble ødelagt i fjor, så nå bruker vi treningslyset på fotballbanen når det er behov for lys. Nå holder vi virkelig pusten for at treningslyset ikke skal ryke. Ryker det har vi ikke lys i vinter. Hadde spillemidlene kommet raskere hadde vi bytta ut lysene med en gang, fortalte Tune idrettslag.  

For kommunen handler dette om å utbetale 80% av spillemidlene når spillemiddelsøknaden formelt er godkjent. Når anlegget er ferdig og revisorgodkjent kan idrettslaget be om å få de resterende 20%. Når anlegget da blir prioritert i spillemiddeltildelinga går pengene direkte til kommunen som har forskuttert spillemidlene. De økonomiske konsekvensene for kommunen vil dreie seg om 2-3% av forskutteringssummen i tapte finansinntekter med et snitt på 2-3 år med etterslep. I Sarpsborg er det per dags dato 8.6 millioner kroner i utestående spillemidler. 

202 robinbraaten.jpeg

Idrettsrådgiver Robin Braaten i Sarpsborg kommune var fornøyd med initiativet til idrettsrådet og hadde fått med seg både eiendomsavdelinga og økonomiavdelinga i kommunen. Han gikk ut av møtet med økt kunnskap til både kommunal garanti og forskuttering av spillemidler.  

Kommunal garanti koster ingenting for kommunen så lenge idrettslaget ikke misligholder lånet sitt 

Formålet med kommunal garanti er å redusere rentekostnader og stimulere til raskere igangsetting av investeringer i anlegg for fysisk aktivitet. Dette vil gi større mulighet for variert fysisk aktivitet og sosiale møteplasser for innbyggerne, noe som igjen vil bidra til folkehelsen.  

  • Ved å praktisere kommunal garanti gir man idrettslagene i kommunen bedre vilkår. Idrettslagene slipper å bruke penger på å betale renter på høye lån. De bankene som låner ut til idrettslaga vil helst bli kvitt lånene fordi de er uprioriterte. For Sarpsborg-idretten ville kommunal garanti og forflytting av lån til KLP- eller Kommunalbanken gi besparinger på omtrent 260.000 kroner i årlige renteutgifter, tok idrettskretsen opp.  

 

202 sir.jpeg
Tusen takk til Sarpsborg idrettsråd ved Kjell Einar Andersen og Ole-Henrik Andersen for et strålende initiativ. Idrettsrådet vil fortsette å jobbe for å få kommunen til å praktisere både kommunal garanti og forskuttering av spillemidler. Vi gleder oss til å følge utviklingen!  
 
Hvis ditt idrettsråd eller din kommune kan tenke seg å ha et liknende møte, ikke nøl med å ta kontakt med Viken idrettskrets!