skiloper.jpg

Stipend

Oslo kommunes stipend går til aktive idrettsutøvere eller administratorer for særlig fremtredende innsats sine områder.

Der er nå åpnet for å søke for 2021. Søknadsfristen er 1. februar hvert år. Les statutter og avsnitter om praktisering før du søker. Link til søknadsskjemaet finner du i bunn av siden.

Det er Oslo Idrettskrets som forvalter stipendiet for Oslo kommune.

Stipend kan søkes etter følgende statutter:

§ 1

Oslo kommunes årlige idrettsstipendium kan etter søknad utdeles til aktive idrettsutøvere eller administratorer for særlig fremtredende innsats på sine områder. Stipendiet kan også utdeles til aktive idrettsutøvere som ønsker å utdanne seg til trenere for idretten i Oslo, f.eks. ved kurs og eventuelt videreutdanning innen- eller utenlands.

§ 2

Stipendiet skal nyttes til formål som bør komme idrettslivet i Oslo til gode og til slik utdanning som nevnt i § 1. Det kan gis uavkortet til en søker eller fordeles blant flere søkere. Søkernes økonomiske forhold skal det ikke tas hensyn til ved utdelingen.

§ 3

Stipendiet kunngjøres av Oslo Idrettskrets ved direkte henvendelse til lagene. Kunngjøringen skal ordinært finne sted innen 1. desember året før det tildelingen gjelder for. Oslo Idrettskrets har rett til å foreslå stipendiater som det ikke foreligger søknad fra.

§ 4

Søknader sendes til Oslo Idrettskrets gjennom laget for påtegning. Søknadsfristen er 1. februar i tildelingsåret.

§ 5

Utbetaling av stipendiene skal skje gjennom Oslo Idrettskrets og i rimelig tid før pengene skal nyttes. Stipendiaten skal gi en kort rapport om hvorledes stipendiet er brukt.

 

Praktisering

Ved de senere års tildeling har følgende praktisering blitt fulgt:

  • Det gis ikke stipend til utdanning ved idrettsgymnas og lignende.
  • Det praktiseres en nedre aldersgrense på 17 år.
  • Stipend gis ikke til samme person to ganger.
  • Unge lovende utøvere/trenere som har prestert på et godt nivå, men som lover godt for framtiden har blitt prioritert.
  • Det søkes på et elektronisk skjema.
  • Utøveren/terneren kan enten søke selv eller så kan andre søke på vegene av denne.

 

Søke: Fristen for 2021 er utgått. Søknadsportalen åpner igjen i januar 2022.