Haugerud.jpg

Vil ditt idrettslag være en foregangsklubb for Oslo idrettskrets?

Oslo idrettskrets ønsker at alle barn og unge skal ha muligheten til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelse skal ikke begrenses av familieøkonomien, kulturell bakgrunn eller mangel på sportslige ferdigheter. Bli med på et løft i osloidretten!

Vi søker partnerskap med idrettslag som vil gå foran i arbeidet med idrett for alle. Klubber som velges ut i programmet skal ha sunn drift, og vil utfordres særskilt på aktivitetsutvikling, deltagelse og posisjon i lokalsamfunnet. Vi vil sammen bli enige om målsettinger, tiltak og virkemidler for å redusere barrierer for deltagelse i idrettslaget.

Aktivitetsmål:

 • Allsidig lokalt tilpasset idrettstilbud med lav terskel for deltagelse.
 • Åpenhet for etablering av nye aktivitet / idretter etter ønsker og behov               lokalbefolkningen.    
 • Utjevne eventuell ubalanse i deltagelse mellom kjønn.
 • Tilbud til barn, ungdom, voksne og eldre.
 • Gi et variert ungdomstilbud på ungdommenes premisser (hindre frafall).

Organisasjonsmål:

 • Skal drive innenfor idrettens regelverk og verdisett.
 • Skal være medlemsstyrt og bygges på frivillighet.
 • Begrense kostnader for deltagelse.
 • Engasjere egne ungdommer i klubbens drift (unge ledere, trenere etc.).
 • Samarbeide med bydel og naboklubber.

Idrettskretsens bidrag til foregangsklubber:

 • Forsterket klubbutviklingsstøtte fra Oslo Idrettskrets.
 • Tilskudd til særskilte programmer for kompetanseutvikling – ung leder / jenteidrett etc.
 • Særskilt økonomisk tilskudd (prosjektledelse, kursdeltagelse etc.).
 • Prioritering av treningstid / utvikling av anlegg.

Om dette er interessant for din klubb send en kortfattet søknad til Oslo Idrettskrets, oslo@idrettsforbundet.no , innen 30. september 2018. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av klubbens hovedmotivasjon for deltagelse i programmet.

Kontaktperson i Oslo Idrettskrets er Kathe Langvik. Har dere spørsmål ta kontakt på e-post: kathe.langvik@idrettsforbundet.no eller tlf.: 996 32 543.