domus.jpg

Vi trenger alle banene vi har

Idretten i Oslo kan ikke godta at idrettsområdene i byen behandles som tomtereserver for andre formål. Aller minst når årsaken er kortsiktige økonomiske hensyn.

Osloidretten med studentidretten i spissen kjemper nå for å beholde fotballbanen på Domus Atheltica – Trimveien 4. Banen eies av Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) som mener at fotballbanen er en fin tomt for studentboliger. Ikke så rart kanskje, det er behov for flere studentboliger i byen. Ved å bygge på et flatt areal man eier selv blir det god økonomi sammenlignet med alternativene.

Under kommunevalget og i behandlingen av Kommuneplanen i 2015, var bevaring av eksisterende idrettsarealer et hovedpunkt for idretten. Idrettsanlegg som er regulert som idrettsanlegg har ingen beskyttelse i plan- og bygningsloven, mens anlegg med friområderegulering beskyttes med krav om erstatningsarealer. Domus Athletica ble brukt for å illustrere problematikken. Bystyret forsto budskapet, og vedtok beskyttelse av eksiterende idrettsanlegg i kommuneplanen.

Det var en samlet Finanskomité som fremmet forslaget og som ble skrevet inn i planen slik:

«I de tilfeller hvor kommunen ønsker å omregulere arealer fra idrett til boligutbygging eller annen utbygging, skal det samtidig avsettes erstatningsareal for idrettsanlegg. For å sikre at ingen mister tilgang til eksisterende anlegg, skal rekkefølgen være slik at nytt anlegg står klart før idretten flytter ut av det gamle anlegget. Det primære målet skal være at idrettsanlegget består der det er.»

At Byrådet nå i det hele tatt vurderer å bryte med dette prinsippvedtaket ved første korsvei er svært beklagelig. Saken om detaljregulering for Trimveien 4 stod på Byrådets sakskart 12. oktober, med innstilling om å tillate SIOs plan for nedbygging av banen. Saken ble etter protester fra idretten og studentene trukket fra sakskartet. Hva som skjer videre er uklart, men vi håper inderlig at Byrådet ser hvor viktig det er å beholde idretts- og rekreasjonstilbudet sentralt i byen og forholder seg til kommuneplanens bestemmelser.

Oslo kommune har siden begynnelsen av 2000-tallet investert mye i byens fotballbaner ved at eksisterende grus- og gressbaner er lagt om til kunstgress. Slik har bruksverdien på fotballanleggene i byen blitt vesentlig forbedret, men det er fortsatt stor underdekning, særlig i sentrum og vest i byen. Og situasjonen nå er at det ikke lenger finnes grus- og gressbaner i omfang som gjør at kapasitetsutvidelsen kan fortsette. Derfor er det viktigere enn noen gang å verne om de banene vi har.

I området innenfor Ring 3 som berører bydelene Nordre Aker, St. Hanshaugen og Frogner finnes det kun fem stk. 11’er baner tilgjengelig for breddeidrettens trening og kamper.

Nedbygging av Domus innebærer dermed en kapasitetsreduksjon på 20%, og rammer barn og unges mulighet til å drive idrett og uformell lek dramatisk.

Når behov for fotballbanen veies opp mot behovet for studentboliger, og studentboligene vinner, har man fullstendig glemt alternativanalysen. Hvilke alternativer finnes for å erstatte kapasiteten for idrettsanlegget, og hvilke alternativer finnes for å bygge flere boliger? SIO har selv gitt svaret. I søken etter erstatningsarealer for tapt fotballbane, slik bystyrets vedtak har pålagt, har man funnet et areal som tilsvarer ca 1/8-del av kapasiteten - i realiteten ingen erstatning for formålet.

For studentboliger har SIO pågående planarbeid og prosjektering for flere konkrete prosjekter, blant annet i Nydalen og på Grünerløkka, men har valgt å satse på nedbygging av fotballbane fordi det er en billigere løsning. Som planmyndighet og tilrettelegger for gode formål må Oslo kommune sikre at alternativene utredes skikkelig. Allerede regulerte og byggeklare prosjekter kan realiseres nå og det finnes fortsatt mange steder i byen man kan bygge boliger. Men knapt mulig å oppdrive tomter for nye fotballbaner.

 Slik ønsker utbygger SIO å bygge ned dagens fotballbane med Domus Atheletica.