Nå er det tid for årsmøte!

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2017.

I «lovnorm for idrettslag» ligger det en oppskrift som på en fin måte beskriver hvordan man skal gjennomføre årsmøte.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi  gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  • Leder og nestleder.
  • [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.
  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  • To revisorer.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Årsmøtet skal vedta ny lov for idrettslaget

Dersom idrettslaget ikke har oppdatert loven sin etter idrettstinget i 2015, må årsmøtet også sørge for å gjøre det. Lovnormen som skal benyttes (og som er ufravikelig) finner dere her, under «Lovnormer»

Etter årsmøtet må idrettslaget sende inn loven sin til Oslo Idrettskrets for godkjenning.

Norges idrettsforbund (NIF) har laget en egen side med nyttig informasjon om årsmøtene.