Valle Hovin-2.jpg

Krever umiddelbar rehabilitering av Valle Hovin

Oslo Idrettskrets mener byrådets forslag om å kun sette av midler til ny isflate på Valle Hovin er en akseptabel løsning all den tid det ikke har latt seg gjøre å finne løsninger for enklere ishall innenfor en ramme på 250 – 300 mill kroner. En velfungerende utendørs kunstisflate er det vesentligste for breddeidretten og skøyteaktiviteten i våre idrettslag. Det er behov for umiddelbare tiltak for å kunne opprettholde drift og aktivitet.

Oslo Idrettskrets har full forståelse for at anleggssituasjonen for isidrettene oppleves mangelfull og krevende for aktiviteten i våre skøyteklubber. Vår jobb er først og fremst å bedre denne situasjonen. Dette er også synliggjort i behovsplanen som peker på økt satsing på utendørs kunstisflater som et prioritert satsingsområde. Dette har idrettskretsens fulle støtte.

Oslo Idrettskrets har lenge jobbet for at en ishall på Valle Hovin skulle være mulig å realisere i en enkel utgave, og langt rimeligere enn tidligere forprosjekt har vist. Styret i Oslo Idrettskrets finner det riktig å ta byrådets konklusjoner til etterretning, slik saken beskrives i forslaget til revidert budsjett: «Det viser seg at en plasthall ikke vil tilfredsstille de krav til materialbruk og overordnede miljøkrav som vil kreves for en så massiv og synlig bygning i området, og den passer ikke inn med øvrig bebyggelse. Denne typen hall er derfor ikke i tråd med reguleringsplanen for området, og byrådet går dermed ikke videre med dette alternativet.»

Oslo Idrettskrets mener en eventuell investering i størrelsesorden 700 – 940 mill kroner for en ishall ikke er ønskelig. Det vil i så fall vi gå på bekostning av andre investeringer for breddeidretten og nye kunstisflater. Vi ber byrådet om raskest mulig realisering av ny utendørs kunstisbane på Valle Hovin.

Idrettskretsens anliggende og vurderinger i denne saken har i mange år vært at:

  • Det vesentligste er at Valle Hovin opprettholdes som en velfungerende isflate i sin nåværende størrelse, helst med et overbygg som gjør det mulig med helårsdrift.
  • Anbefalte tiltak for å møte lokalidrettens, barn og unges behov er:
    • Oppgradering av dagens kunstisanlegg
    • Ishall i samsvar med minimumsalternativet
  • Særforbundenes behov for arrangementshall er underordnet Osloidrettens behov. Internasjonale arrangement kan legges til Vikingskipet på Hamar.
  • Vårt hovedbudskap har vært at minimumsalternativet er godt nok for Osloidretten og at vi støtter oppunder en politikk som prioriterer flere kunstisbaner fremover et kostbart hall-prosjekt.

Ber om fortsatt arbeid for ishall

Ambisjonen om en ishall i Oslo bør ikke skrinlegges. Styret i Oslo Idrettskrets ber byrådet videreføre et arbeid for å finne en løsning for fremtidig ishall i Oslo, enten som en enkel hall i kommunal regi eller som en fullskala hall forutsatt vesentlig statlig medfinansiering. Vi ber også om at prosjektering av ny isflate på Valle Hovin gjør det mulig å investere i fremtidig ishall så langt det er praktisk mulig. 

Oslo kommune bes primært om å jobbe videre med alternative løsninger og lokasjoner for en ishall med kapasitet til både breddeidrett og internasjonale mesterskap for skøyteidrettene. En forutsetning for slike investeringer må være et vesentlig statlig bidrag og fordrer trolig en revidering av statlig anleggspolitikk. Dette oppfordres både Oslo kommune og særforbundene å spille inn til arbeidet med ny statlig idrettsmelding.