Jente.jpg

Håndtering av vold og trusler i Osloidretten

Norsk idrett har nulltoleranse for vold og trusler. Dette er ikke hendelser som eies av den fornærmede alene. Når slikt skjer i tilknytning til idrettsarena og aktivitet utfordres idrettens grunnverdier og vårt tillitsforhold til storsamfunnet. Hele idrettsorganisasjon blir berørt og må ta ansvar. Oslo Idrettskrets tar et ekstra ansvar for Osloidretten. Vi har utarbeidet egne retningslinjer med klare føringer for hvordan idretten i Oslo skal håndtere situasjoner med vold eller trusler.

Et bærende prinsipp for Oslo Idrettskrets er at vi ikke aksepterer at voldshendelser med kroppsskade eller grove trusler i Osloidretten ikke blir anmeldt.

Det er opp til hvert særforbund å regulere egen håndtering av sanksjoner i sine reglement. Fotballforbundet har gått foran og vi applauderer de initiativ og den tydelighet som fotballen viser i sitt arbeid for forebygging og håndtering av vold og trusler. Det er vårt håp at flere særforbund ser til hvordan NFF har tatt tak i disse utfordringene og implementerer tilsvarende i eget regelverk. Oslo Idrettskrets oppfordrer til samarbeid og felles innsats mot vold og trusler. Sviktende håndtering av voldshendelser skal ikke få ødelegge for våre idrettslag.

Kriminalitetsforebygging og deltagelse

Det viktigste er å forebygge. Vi skal være i forkant og hindre uønskede hendelser. Hver enkelt av oss kan gjøre en forskjell, alene eller sammen med andre. Tydelig og prinsippfast håndtering av vold og trusler er vesentlig, men vi skal også håndtere menneskene berørt av slike hendelser på en profesjonell måte som ivaretar både offer, voldsutøver, idrettslaget og alle rundt.

Også utsatt ungdom med voldshendelser i bagasjen skal ha sin plass i Osloidretten. Det vil være en utfordring for det kriminalitetsforebyggende arbeidet om vi er for ivrige i utestengelse fra idretten. Da utviser ikke idretten samfunnsansvar, men dytter problemet ut på gaten.

Hva gjør man når uhellet er ute?

Idrettslag som opplever situasjoner med vold og trusler blant egne medlemmer skal ikke måtte håndtere sakene alene. Både idrettsorganisasjonen og det offentlige hjelpeapparatet med politiet og bydelen vet hvor viktig idrettslaget er for utsatt ungdom, og har stor interesse av å bidra. Det finnes kompetanse og ressurser til å håndtere slike saker på en skikkelig måte. Når skaden er skjedd skal man vite hva man bør gjøre og hvem som kan kontaktes for råd og hjelp.

Oslo Idrettskrets har kompetanse til å bistå når det trengs. Idretten skal være en trygg arena. Våre idrettslag og vår ungdom fortjener klok håndtering av krevende situasjoner.