behovsplan2019.JPG

Enda et taktskifte for idretten i Oslo

6,2 mrd. til nye idrettsanlegg Oslo frem til 2022: - Byrådet gjennomfører et taktskifte i byggingen av idrettsanlegg, og vi setter ny rekord i investeringer for tredje år på rad, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen i en pressemelding. – Det er vanskelig å være uenig i det når byrådet vil investere 6,2 mrd i idrettsanlegg de neste fire årene, kommenterer Sveinung Oftedal, styreleder i Oslo Idrettskrets.

- Vi er svært tilfreds med at byrådet følger opp planer med nye midler og sørger for gjennomføring av de prosjekter som nærmer seg byggestart, sier Oftedal.

- Det er viktig for oss at plan og penger henger sammen i byens idrettspolitikk.

Flere og bedre anlegg

Sammen med budsjettforslaget for 2019 la byrådet også fram Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028. - Førsteinntrykket er en behovsplan med tydeligere struktur og bedre beskrivelse av flere anleggsbehov enn forrige versjon, sier Sveinung Oftedal.

Behovsplanen med tilhørende budsjett og økonomiplan viser vilje til å ta barn og unges behov for fysisk aktivitet på alvor. Det ligger i planen et betydelig antall nye idrettsanlegg over hele byen de neste fire årene, men det er med glede vi ser at kommunen også vektlegger vedlikehold og rehabilitering av idrettsanlegg på en helt annen måte enn tidligere. Gode idrettsanlegg skal legge til rette for fellesskap og frivillighet. Det er med tilfredshet vi ser at idrettsanleggenes sosiale funksjon med klubbhus og møteplasser er bedre tydeliggjort nå enn tidligere.

- Vår langsiktige bekymring er fortsatt mangel på areal for å kunne realisere anleggsbehov etter 2022.

- Vi er tilfreds med at behovsplanen nå er tydeligere på behov for utredninger av nye anleggsbehov og at det er viktig med avsetning av areal i transformasjonsområder, sier Oftedal.

Kostbare bad er mye mer enn idrettsanlegg

Oslos behov for bad og svømmeanlegg har lenge vært kjent og uansett ståsted i idretten vil nok alle mene at barn skal gis mulighet til å lære og svømme, sier Oftedal. Bad er viktig for både folkehelsen og svømmeidretten. Bad er så mye mer enn idrettsanlegg, tall fra Bymiljøetaten viser at kun 18% av badetiden brukes av svømmeidretten.

– En bekymring vi i idrettskretsen har hatt lenge er at store investeringer i bad skal utsette andre idrettsbehov. Vi er derfor svært fornøyd med at de store investeringskostnadene til nye bad kommer gjennom økning av investeringsbudsjettet uten at andre planlagte idrettsanlegg blir skadelidende, kommenterer Oftedal.

Flere i aktivitet

Vi er enige med byrådet at innsatsen prioriteres til områder av byen der tilbudet til barn og unge i dag er dårligst, sier Oftedal. - Vi er glade for at kommunen og idrettskretsen har samme mål om at alle i Oslo skal ha lik mulighet til å delta i idrett uavhengig av bosted, kjønn og økonomi. – Det er også bra at kommunen fortsetter sin politikk med at flest mulig idrettsanlegg realiseres i tilknytning til skoler. Vi har et stort ønske om at skolen og idrettslagene kan samarbeide mye bedre enn i dag og sammen gi alle barn og unge et tilbud både i skoletiden og fritiden, understreker Oftedal. Bare slik kan anleggene utnyttes fullt ut og være til glede for alle.

– Vår jobb i idrettskretsen er å sørge for at idrettslagene utnytter nye anlegg til at enda flere kan være med i den organiserte idretten.

Økonomi er en barriere for deltagelse i idretten vi tar på stort alvor, sier Oftedal. – Når kommunen med så stor innsats vil legge til rette for at alle barn og unge skal kunne delta må idretten selv bidra til å fjerne økonomiske hindre. 

– Til neste versjon av behovsplan vil vi prioritere idrettsanlegg til særidretter som bidrar til å senke kostnadene for deltagelse og nedprioritere særidretter som ikke tar dette på alvor, understreker styrelederen i Oslo Idrettskrets.

Våre endelige kommentarer til Oslobudsjettet 2019 og behovsplan 2019 – 2028 oversendes bystyrets organer medio oktober.