Oslorådhus610.jpg

Budsjettbrev til Oslo kommune

Oslo Idrettskrets har sendt sitt årlige budsjettbrev til Oslo kommune der vi særskilt ber om økt støtte til aktivitetsutvikling.

Barn og unges mulighet til å oppleve gleden med idrett og fysisk aktivitet er hoveddrivkraften for vår virksomhet. Oslo kommunes betydelige satsing på anleggsutvikling de senere årene er til stor inspirasjon for idrettsbevegelsen.

Budsjettbrevet kan leses i helhet her

Mer aktivitet

Når Oslo kommune så tydelig tar anleggsutfordringen i byen på alvor legges et godt grunnlag for videre aktivitetsutvikling. Oslo Idrettskrets har som ambisjon å fylle kommunens idrettsanlegg med aktivitet for å oppfylle våre felles målsettinger om å gi alle barn og unge i byen et tilbud om fysisk aktivitet og meningsfylt fritid, tilpasset lokale behov og familienes betalingsevne. I erkjennelse av at idrettstilbudet i enkelte områder av byen er for svakt ønsker idrettskretsen en særskilt satsing på utvikling av idrettslag i utvalgte områder. For å lykkes kreves det økonomiske midler slik at vi kan være til stede som aktive veiledere og kunne yte ekstraordinære driftstilskudd til idrettslagene.

Foregangsklubber

Idrettskretsen ønsker å kunne yte særskilt støtte til idrettslag som ønsker å være foregangsklubber ved å ta et større samfunnsansvar og ta målsettingen om idrett for alle på alvor. Foregangsklubbene skal være administrativt velfungerende og utfordres særskilt på aktivitetsutvikling og inkludering, særlig rettet mot barn og unge i eget lokalmiljø. Idrettskretsen vil peke ut kvalitetskriteria innenfor aktivitetstilbudet og organisasjonsarbeidet som foregangsklubbene skal stimuleres til å levere på.

Gode anleggsplaner

Oslo Idrettskrets støtter de ambisiøse og strengt nødvendige planene for anleggsutvikling i kommunal regi, slik det kommer frem i høringsutkastet til revidert behovsplan for idrett og friluftsliv. Det er vår hovedinteresse å se den samlede anleggsporteføljen realisert innenfor perioden.

Det er i tillegg en rekke private idrettsanlegg i Oslo som er med og sikrer et godt idrettstilbud lokalt. Nybygg, utvidelser og oppgraderinger er tunge løft for idrettsorganisasjonen. Med økonomiske bidrag og annen hjelp fra kommunen blir slike prosjekter likevel mulig å gjennomføre.

For å sikre god langsiktig planlegging, forutsigbarhet og gjennomføringsevne kreves tilstrekkelige midler til utrednings- og prosjekteringsarbeid i berørte etater og foretak. Ut over konkrete anleggsbehov er vi opptatt av planlegging på lengre sikt. Tomtesikring, reguleringsarbeid og konseptutvikling er normalt ressurskrevende og tar lang tid. Vi ber om at Oslo kommunes kapasitet og kompetanse til å sikre idrettens interesser i et langsiktig byutviklingsperspektiv ivaretas.

Samarbeid idrett og skole

Vi gjentar behovet for å utvikle konsepter for formålsnyttig samarbeid mellom skolen og idretten i Oslo og foreslår oppstart av et pilotprosjekt i 2019 eiet av Utdanningsetaten og gjennomføres i tett samarbeid med Oslo Idrettskrets.

Målet er å utvikle en modell som sikrer effektiv ressursutnyttelse og et kvalitetsmessig godt tilbud til barna. Vi ønsker å starte et utviklingsarbeid for å se på hvordan idretten kan bidra med aktiviteter inn i skolen og aktivitetsskolen spesielt.