FOTO: HENRIK AASBØ, ØB
FOTO: HENRIK AASBØ, ØB

Budsjettbrev for 2018

Oslo kommune er vår viktigste partner – og vi ser frem til å utvikle samarbeidet videre til beste for byen, sier Sveinung Oftedal, leder i Oslo Idrettskrets. Idrettskretsens årlige brev, med innspill til Oslo kommunes budsjettarbeid er nå sendt til byrådet.

Budsjettbrevet peker på noen utfordringer som bekymrer, og som vi deler med byens ledelse. Det handler om at vi må sikre at alle får lik mulighet til å delta i idretten uavhengig av alder, kjønn eller størrelsen på lommebok. I deler av byen begrenser kapasiteten på idrettsanlegg befolkningens mulighet til idrettsdeltagelse. I andre deler av byen er det i like stor grad mangel på menneskelige ressurser, organisering og økonomi som står i veien for deltagelse. For å lykkes er vi avhengige av et godt partnerskap mellom den frivillige idretten og Oslo kommune.

I budskapet til kommunen ligger en invitasjon til å videreutvikle allerede fungerende inkluderings- og klubbutviklingstiltak i regi av OIK og byens idrettslag. Tilsvarende ber vi om økte bevilgninger for å videreutvikle eksisterende tiltak for å nå kommunale målsettinger innenfor folkehelsearbeidet.

Når det gjelder anleggsinvesteringer er fokuset på oppfølging av det vedtatte handlingsprogrammet i behovsplanen for idrett og friluftsliv 2017 - 2027. Videre er det lagt opp til en videreføring av dagens aktivitetsnivå innenfor idrettskretsens ordinære drift.

Les hele budsjettinnspillet her.