DSC_1041.jpg

Om strømming fra barne- og ungdomsidretten

Oslo Idrettskrets sier til nei til fastmonterte kameraer på idrettsanlegg, inntil etiske og prinsipielle spørsmål er avklart, og vi ber om at idrettens retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidrett revideres.

Styret i Oslo Idrettskrets behandlet første gang dette temaet i mai 2022 der det ble fattet vedtak om at hensynet til barn og unges deltagelse må vurderes nærmere før det eventuelt tillates kamerainstallasjoner på idrettsanlegg i Oslo.

Slik saken står mener kretsstyret at konsekvensene av prosjektet ikke er godt nok vurdert, og det oppleves utrygghet knyttet til personvern og ansvarsfordeling. Styret mener at et system for aktivt samtykke, som kan trekkes tilbake, må legges til grunn.

Styret behandlet saken på nytt mandag 9.januar og fattet følgende vedtak:

  • Kretsstyret mener det finnes argumenter som taler både for og imot strømming av ungdomsidrett. For mange vil det oppleves spennende og motiverende, mens det for andre vil være en ny barriere for deltagelse.

  • Kretsstyret mener at hensynet til barn og unges deltagelse ikke er tilfredsstillende vurdert, og støtter Oslo kommune i å nekte kamerainstallasjoner på idrettsanlegg i Oslo.

  • Kretsstyret ber om at norsk idrett sier til nei til fastmonterte kameraer på idrettsanlegg, inntil etiske og prinsipielle spørsmål er avklart, som vurderinger av barn og unges beste, barrierer for deltagelse, økonomi, personvern, effekt på rekruttering og juridisk ansvar. Kretsstyret mener også at samtykke skal være behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger, jfr GDPR artikkel 6.

  • Kretsstyret ber om at idrettens retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidrett revideres, slik at de blir i samsvar med idrettens generelle retningslinjer for bilder og video.

- Vi sier ikke nei til strømming, men vårt oppdrag fra kretstinget er å jobbe for økt deltagelse blant ungdom og da må vi ha trygghet for at det ikke tas i bruk løsninger som skaper barrierer for deltagelse. Et samlet styre står bak at samtykke må være behandlingsgrunnlag, sier styreleder Marcela Montserrat Fonseca Bustos.