Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Søk om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett

Idrettslag, særkretser og regioner i Oslo oppfordres til å søke midler til mangfolds- og inkluderingstiltak for 2022 og 2023. Dette er en ny ordning av året.

Det er utlyst en ny statlig/privat tilskuddsordning som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Formålet med ordningen er å skape varig økt deltagelse gjennom tiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Ordningen er søknadsbasert, og er begrenset til prosjektgjennomføring i 2022 og 2023.

Oslo Idrettskrets mener at idrettslag, særkretser og regioner med virksomhet i Oslo, og som driver et systematisk inkluderingsarbeid er godt posisjonert for å motta midler fra denne ordningen. Slik tilskuddordningen er innrettet er den godt egnet til å finansiere konkrete tiltak, nye eller pågående, som underbygger organisasjonenes målsettinger og strategier på området. Idrettskretsen mener at idrettslag som deltar i Nabolagsklubbkonseptet, eller jobber på tilsvarende måte, har et særlig godt utgangspunkt.

Målgrupper for ordningen:

  1. Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  2. Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  3. Personer med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  4. Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Kriterier for måloppnåelse

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene som mottar tilskudd skal bidra til å realisere målene for tilskuddsordningen:

  1. Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant én eller flere av målgruppene.
  2. Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse

Krav til langsiktig og systematisk arbeid

Utdrag fra utlysningsteksten:
«For å skape varig økt deltakelse er det viktig at søker arbeider langsiktig og systematisk med mangfold og inkludering. Det vil si at mangfold og inkludering først og fremst er en integrert del av organisasjonens arbeid og ikke bare et enkeltstående tiltak i en kort periode.

Ofte starter arbeidet med at en ildsjel ser muligheter og drar i gang et tiltak eller et prosjekt. For at dette tiltaket skal kunne vare over tid bør det være en integrert del av organisasjonen. Som et eksempel kan vi trekke frem at tilskuddsordningen er ment til noe mer enn å bare dekke utgifter organisasjonen allerede har, for eksempel fri treningsavgift til noen i målgruppen. Målet med tilskuddsordningen er at organisasjonene skal skape varig økt deltakelse for målgruppene og dette krever systematisk arbeid. Organisasjoner som jobber målrettet med dette blir prioritert. Vi anbefaler derfor at dere i søknaden så godt som mulig forsøker å beskrive hvordan den vil sikre varig økt deltakelse.»

Hva kan man søke midler til?

Det kan søkes midler til prosjekter og engangsutgifter, og det er i utlysningen lagt få begrensinger på hva man kan søke midler til. Det viktigste er at tiltaket inngår i en større plan, og bidrar til å senke barrierer for deltagelse. I utlysningsteksten gis det føringer og eksempler på aktuelle tiltak.

Nyttige grunnlagsdokumenter

Formålet og målgruppene i tilskuddsordningen matcher prioriteringene i Osloidrettens styringsdokument, Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2020 – 2024. Oslo kommune er også med på laget og har vedtatt politikk på dette området. I byrådets sak, «Barrierer for deltagelse i idretten for barn og unge i Oslo» (Byrådssak 198/19) viser kommunen hvordan den ønsker å jobbe sammen med idrettsorganisasjonen for å øke deltagelsen. Oslo Idrettskrets mener det vil være en styrke for søker å dokumentere at man er del av en systematisk satsing, på lag med både kommunen og en samlet idrettsbevegelse i Oslo.

Overføringsverdi og plan for erfaringsutveksling

Søkere fra Oslo kan vise til at Oslo Idrettskrets arbeider systematisk med mangfolds- og inkluderingsarbeid, og at idrettskretsen har nettverk og møteplasser for erfaringsutveksling og samarbeid.