Konsekvensene av de nye reglene for obligatorisk tjenestepensjon blir trolig ikke så store som mange hadde fryktet.
Konsekvensene av de nye reglene for obligatorisk tjenestepensjon blir trolig ikke så store som mange hadde fryktet.

Obligatorisk tjenestepensjon – pensjon fra første krone

De nye reglene for obligatorisk tjenestepensjon tredde i kraft 1. januar 2022. Hensikten med endringene er at flere ansatte skal sikres pensjonsopptjening. Se hvilke endringer som trer i kraft for ditt organisasjonsledd.

Idrettsforbundet har fått en del spørsmål vedrørende de nye reglene, særlig knyttet til konsekvensene dette vil gi for mindre organisasjonsenheter. Det viser seg at konsekvensene trolig ikke blir så store som mange kanskje har fryktet. Norges idrettsforbund har hatt kontakt med Frivillighet Norge i forbindelse med forståelsen av de nye reglene. Finansdepartementet har gitt oppklarende informasjon om de nye reglene i sine svar på spørsmål fra Frivillighet Norge, som ligger til grunn for informasjonen som gjengis her. 

Bedrifter med obligatorisk tjenestepensjon er gitt tid frem til 30. juni med å tilpasse seg de nye reglene.  

 
Noen av endringene i de nye reglene: 

  • Krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone (minimum innskudd på 2 prosent er som før – det nye er at lønnen teller fra første krone). 
  • Minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene er opphevet. 
  • Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år, som i folketrygden. 
  • Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. 
  • Organisasjoner som har avtale om obligatorisk tjenestepensjon i dag, må sikre at avtalen passer med det nye regelverket. Dette gjelder i hovedsak organisasjoner som har fulltidsansatte medarbeidere. 

Lønn til instruktører, trenere og lignende 

Mange idrettslag utbetaler lønn til instruktører, trenere eller andre som bidrar. Dette kan ofte dreie seg om mindre beløp. Reglene gjelder for alle arbeidsgivere, men det finnes noen viktige unntak som gjør at de fleste idrettslag trolig ikke trenger å endre sin praksis fra i dag: 

  1. Foreningen ha plikt til å opprette tjenestepensjonsordning i utgangspunktet. For å ha denne plikten må man enten: 
  • ha minst en ansatt i minimum 75 prosent stilling, eller; 
  • ha personer i organisasjonen som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. 

Dette følger av OTP-loven (se § 1. Virkeområde). 

  1. Det er en grense på 10 000 kroner i utbetaling før en ansatt må meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Denne grensen gjelder for skattefrie organisasjoner, som de aller fleste frivillige organisasjoner er. Dette gjør at en del av de mindre beløpene til trenere, instruktører, osv. kan utbetales som før uten at man må tenke på pensjonsordning, selv om foreningen har ansatte som har pensjonsavtale. 

Hvis foreningen derimot allerede har en pensjonsordning for ansatte, og utbetaler mer enn  
10 000 kroner i året til en enkeltperson, betyr de nye reglene at personen må meldes inn i foreningens pensjonsordning. I andre tilfeller fører ikke de nye reglene til endringer.  

 
Frilansere 

Noen har frilansere som bidrar i virksomheten etter avtale. Frilansere regnes ikke som arbeidstakere og skal ikke inkluderes i tjenestepensjonsordninger. Det er ingen endringer på dette i de nye reglene.

 
Mer informasjon: 

«Regler om pensjon fra første krone og dag settes i kraft»:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regler-om-pensjon-fra-forste-krone-og-dag-settes-i-kraft/id2893280/