Fotballbane.jpg

Idrettsanleggene er for frivilligheten

Vi minner om at kommunale idrettsanlegg som idretten disponerer kun er til bruk for frivilligheten. Kommersielle aktører på kommunale idrettsanlegg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Det aksepteres ikke at brukstid på kommunale anlegg gis eller leies ut til kommersielle eller andre private aktører. Eventuell ønsket bruk til slike aktører krever særskilt skriftlig tillatelse fra Oslo kommune v/Bymiljøetaten, og leie må forventes å skje på markedsvilkår.

Dersom idrettslag slipper til private aktører er det i strid med vårt regelverk, offentlige regler og anleggsdrifters driftsavtale. Vi registrerer årlig noen gjentagende utfordringer:

  • Idrettslag slipper til kommersielle aktører for å gjennomføre tilbud eller arrangement i privat regi. Det er ikke tillatt uten særskilt skriftlig avtale.
  • Idrettslag med driftsavtale på idrettsanlegg opptrer som de har bruksrett og/eller eier idrettsanlegget. Det er feil. De kommunale idrettsanleggene er et gode for fellesskapet.
  • Fremleie av lokaler eller salgsrettigheter. Det er ikke tillatt.
  • Voksne gis treningstid på bekostning av barn og unge. Treningstiden frem til kl. 20.00 skal primært være forbeholdt barne- og ungdomsidretten.
  • Anlegg blir stående ubenyttet.

Oslo Idrettskrets (OIK) er gitt ansvaret å fordele brukstiden på alle kommunale idrettsanlegg, på ettermiddag og kvelder alle hverdager, samt alle lørdager og søndager. På hverdager fordeles brukstiden på dagtid av Bymiljøetaten eller av Utdanningsetaten når det gjelder skoleanlegg.

Det er viktig å være klar over at brudd på regelverk vil kunne medføre tap av brukstid. I første instans vil OIK omfordele brukstid til annet idrettslag. Ved gjentatte eller særskilt grove brudd på retningslinjer kan idrettslag bli fratatt rettigheter i en periode på inntil 3 år.

Dersom idrettslag med kommunal driftsavtale ikke innretter seg etter OIKs eller kommunens instrukser vil det kunne medføre konsekvenser for idrettslagets driftsavtale med Bymiljøetaten.

  • Send en e-post til oslo@idrettsforbundet.no hvis du har du spørsmål til dette eller vil varsle om noe du mener er uriktig bruk av kommunale anlegg