Illustrasjonsfoto av penger

Forventninger til Oslobudsjettet

Byrådet har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2023. Det er gledelig at kommunen vil opprettholde sin investeringstakt på idrettsanlegg, og øker støtten til vårt organisasjonsarbeid. Like fullt savner vi støtte til viktige  tiltak for barn og unge. Tiltak som også kommunen skryter av.

Sommeridrett hvert år

Vi har de siste tre årene hatt stor suksess med gratis sommeridrett i flere av våre idrettslag. Aktivitetene har stor samfunnsmessig verdi, gir sommerjobber for ungdom og livsnødvendig svømmeopplæring, gjennomført på en svært kostnadseffektiv måte. Støtten fra kommunen har vi fått gjennom revidert budsjett i juni, og det har gjort planlegging og gjennomføring unødvendig krevende for både idretten og kommunen.

Vi er overrasket over at det ikke foreslås midler til å videreføre idrettens ferieaktiviteter i ordinært budsjett.

Vil ha jobbprogram for ungdom

Sysselsetting av ungdom er et politisk satsingsområde i Oslo kommune. Det er satt av betydelige midler til dette, og vi har hatt forventning om at det skal komme idrettslagene direkte til gode.

Vi har bedt om finansiering av en egen satsing for å kurse og tilby jobb til ungdommer i idrettslagene. Arbeidet skal være sportslig rettet og møte behovet for gode aktivitetsledere og forbilder for barn og yngre ungdom.

Urimelige energikostnader for noen

Idrettslag som eier egne anlegg eller må bære energikostnader for aktivitet gjennom vinteren opplever en ekstrem situasjon, og det berører spesielt de som benytter gass.

Oslo kommune må anerkjenne at idrettslagenes egne anlegg er en viktig del av byens samlede portefølje, og vi forventer derfor at Oslo kommune trer inn med ekstra støtte for å dekke de gap som staten ikke kompenserer. Det er veldig uheldig å måtte dytte slike kostnader på idrettens medlemmer i dagens situasjon.

Folkehelsearbeid for de som trenger det mest

Gjennom partnerskap med kommunen leverer Oslo Idrettskrets særskilte folkehelsetiltak til alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo som mottar en trygdeytelse. Aktiv på dagtid gir tilbud om fysisk aktivitet til de blant oss som trenger det aller mest.

Tilskuddet på 4 mill. kr fra kommunen har stått stille over mange år, og på grunn av økte kostnader ber vi om et beskjedent økonomisk løft på kr 1 million for å kunne opprettholde aktiviteten og kvaliteten.

Langvarig støtte til nabolagsklubber

Vår satsing på nabolagsklubber skal sikre et godt idrettstilbud til barn og unge over hele byen, og vi er svært tilfredse med at byrådet nå har lagt inn kr 10 mill årlig i økonomiplanen. Det gir oss forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging som er vesentlig for å lykkes i vårt utviklingsarbeid.