Fotball jenter.jpg

Nye tilskuddsordninger for idretten som følge av covid-19

Den nye tilskuddsordningen er todelt. En del er tilskudd til de som i fjor mottok mva-kompensasjon. Den andre delen går til gjennomføring av arrangement. Det er også en egen tilleggsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi for toppidretten.

Den ene tredelen, omtrent 255 mill. kroner skal fordeles til de frivillige organisasjonene som i fjor mottok mva-kompensasjon. Ordningen besørges fult og helt av NIF, dvs. at de idrettslag som i fjor fikk utbetalt mva-kompensasjon for varer og tjenester vil få utbetalt sin prosentvise andel av de 255 millionene uten å foreta seg noe. Når utbetalingen kommer er ikke fastsatt.

De resterende 500 millionene skal fordeles etter søknad og det skal kunne søkes støtte til:

  • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
  • Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
  • Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.

Ved avlysninger av aktiviteter og arrangement kan det kun søkes om støtte til å dekke faktiske og uungåerilige påløpte kostander med fratrekk for eventuelle inntekter.

Lotteri og Stiftelsestilsynet sier at søknadsmuligheten for denne delen av ordningen vil åpnes i juni 2021.

Det er også en egen ordning for for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi. 

Alle ordningene dekker tidsspennet fra 1. januar til 30 juni.

Les NIFs pressemelding.

Se Lotteri og Stiftelsestilsynet for mer informasjon og for å se forskrifter.