Budsjettall for Oslo kommune 2022
Budsjettall for Oslo kommune 2022

Innspill til Oslobudsjettet 2022

Byrådet har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2022, og vi har gitt våre innspill til dette.

Vi er generelt svært godt fornøyde med det gode samarbeidet med Oslo kommune om tilrettelegging for idrett i byen, og mange anleggsprosjekter det har vært jobbet med over tiår kommer nå til realisering.

Anleggssituasjonen er imidlertid fortsatt en svært begrensende faktor for idrettstilbudet. Det er vesentlig at anleggsinvesteringene videreføres på dagens nivå, og at arbeidet med å identifisere neste periodes investeringsprosjekter intensiveres.  Det er særlig viktig å avsette arealer til idrettsanlegg i pågående byutviklingsprosjekter.

Oslo Idrettskrets har ambisiøse mål for utviklingen av idrettstilbudet i byen, og har iverksatt omfattende utviklingsarbeid og tiltak for å inkludere flere barn og unge i idrettslagenes aktiviteter. En styrking av idrettslagene i utsatte deler av byen står sentralt i dette arbeidet.

Idrettens mål sammenfaller sterkt med Oslo kommunes egne målsettinger og strategier. Vi ber derfor om at byrådet styrker innsatsen ytterligere, og har gitt følgende konkrete innspill til byrådets budsjettforslag:

  • Utviklingsarbeid: For å styrke vårt eget arbeid i utsatte deler av byen ber vi om at budsjettposten «særskilte tiltak OIK» økes med 4 mill kr. 
  • Idrettens sommeraktivitet: Vi ber om 15 mill kr for å gjenta siste års suksess med sommeraktiviteter i Oslo for å skape aktivitet og sommerjobber til ungdom der det trengs som mest.
  • Jobbprogram for ungdom: Vi søker 10 mill kr til finansiering av en ny satsing for å kurse og tilby jobb til ungdommer i idrettslagene.
  • Økt rammetilskudd: Vi ber om 2 mill kr ekstra for å kompensere idrettslag med økte driftskostnader til eget anlegg, eller som er avhengig av å leie anlegg for å drive sin barne- og ungdomsvirksomhet.
  • Idrettsanlegg i tillegg til vedtatt handlingsplan: Vi foreslår at det avsettes budsjettmidler for byggestart av Åsland skytebane, kommunal overtagelse av klubbhuset på Jesperud (Stovner sportsklubb) og realisering av terrengsykkelløype i Skullerud Idrettspark.
  • Støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag: tilskuddsrammen bes økt til minimum 40 mill. kr per år.

Her kan du lese våre innspill til neste års kommunebudsjett: