Oslorådhus610.jpg

Våre krav til Oslobudsjettet 2021

Oslo Idrettskrets har oversendt sine innspill til Oslobudsjettet for 2021. Vi forstår at Oslo kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og ser at dette også naturlig påvirker handlingsrommet på idrettsfeltet. Vi finner det likevel nødvendig å påpeke en del saker som er av samfunnsmessig stor betydning, og som vi mener Byrådet må finne rom for å prioritere i videre budsjettbehandling.

Følgende prioriterte saker bes finansiert i 2021:

Mortensrud Idrettspark: Sammen med bydel og lokale idrettslag jobber vi for å styrke og utvikle idrettstilbudet til barn og ungdom som trenger det aller mest. Det er kritisk om eksisterende anlegg forsvinner grunnet byggeprosjekt før erstatningsbaner er på plass.

Jordal Idrettspark: Praktanlegget Jordal Amfi åpnet til stor glede i høst, men samtidig er svært viktig tilrettelegging for annen aktivitet ikke ivaretatt. Vi ber om at det settes av midler til rehabilitering av klubbhuset, nytt skateanlegg og reetablering av Jordal kunstgress med undervarmeanlegg.

Åsland skytebane: Åsland skytebane har blitt vedtatt og utsatt i flere omganger. Det er å forvente at bystyrets vedtak følges opp med budsjettmidler slik at anlegget kan komme til byggestart i 2021.

Skullerud idrettspark: Skullerud skiarena er nesten ferdigstilt, men arenahus og terrengsykkeltrase gjenstår. Vi forventer at bystyret følger opp gjeldende behovsplan og ferdigstiller i 2021.

Voksentoppen 7er: Midtstuen kunstgress er tidligere vedtatt, men senere stanset av hensyn til Marka og kostnader. BYM har nå funnet en aktuell kommunal tomt ved Voksenkollen og sammen med NFF Oslo mener vi at dette prosjektet må prioriteres i 2021.

Støtte til private prosjekter: Forutsigbarhet i de kommunale støtteordningene er avgjørende for idrettslagenes mulighet til å planlegge og realisere anlegg i egen regi. Den etablerte støtteordningen bidrar til å løse byens anleggsutfordringer, og bør som minimum opprettholdes.

Utredning av idrettsprosjekter: Listen er lang over ønskede utredningstiltak, men mange blir ikke fulgt opp grunnet ressursmangel. Vi ber om at kommunens utredningsarbeid styrkes og har oversendt liste over utredningsprosjekter som må prioriteres i 2021.

Særskilte tiltak OIK: Vi ber om økt økonomisk tilskudd for å styrke vårt utviklingsarbeid slik at alle områder i byen får velfungerende idrettslag og kan tilby aktivitet for alle.

Sommerprosjekt 2021: Vi ber om midler til å kunne gjenta idrettens sommeraktivitet som i 2020 ble en stor suksess med stor aktivitet, sommerjobber til ungdom og redusert kriminalitet.

Idrettens folkehelsearbeid: Den kommunale finansieringen har gradvis blitt svekket over flere år og tilskuddet må økes noe for å kunne opprettholde og videreutvikle tilbudet i 2021.