Økonomi

Økonomistyring i idrettslag

Årsmøte er idrettslagets høyeste myndighet. På årsmøte gis styret mandat til å lede idrettslaget etter de vedtak som blir fattet. Utover dette er styrets mandat nedfelt i Norges idrettsforbund (NIF) sin lov, lovnorm for idrettslag §20. Her står det blant annet at styret skal:

  • påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonene samt en forsvarlig økonomistyring.

Hva innebærer dette?

Idrettslagets valgte styre forvalter medlemmenes penger, og har ansvar for at bruken av midlene skjer på rett måte (ihht. vedtak på årsmøtet) og kan dokumenteres. Styret kan delegere til grupper/avdelinger å disponere midler etter vedtatte budsjetter. Dette er gruppene/avdelingenes mandat, men styret kan aldri fraskrive seg økonomiansvaret. Derfor må styret vedta en fullmaktsmatrise (se under) med tydelig beløpsgrenser og klare avgrensninger.

God økonomistyring innebærer gode rutiner og retningslinjer. Gjennom å samle alt i en økonomihåndbok skapes forutsigbarhet og god kontroll.

Som medlem i NIF er idrettslagets kjerneoppgave å drive idrett. Budsjettet er det viktigste styringsverktøyet for å skape en best mulig aktivitet for medlemmene, og beskriver ambisjonsnivå og handlingsrom enten det gjelder styret, grupper/avdelinger, trenere eller andre. Ved uforutsette situasjoner som ikke ble vedtatt på årsmøte, må det avholdes ekstraordinært årsmøte.

Bankkonti skal være tilknyttet idrettslaget. Hovedregel er at alle midler som er tjent i idrettslagets regi skal innbetales til idrettslagets konto og inngå i regnskapet. Dette gjelder alt av midler som salg, sponsormidler, dugnad osv. Også lagskasser!

Alle idrettslag skal ha underslagsforsikring ( jfr. NIF lovnorm for idrettslag §11 pkt. (3)).

Idrettslag skal følge alminneliglovgivning for regnskap og revisjon. Idrettslag med omsetning på kr 5 mill. eller mer skal engasjere revisor ( jfr. NIF lovnorm for idrettslag §11).

Alle idrettslag skal velge kontrollutvalg. Tidligere var dette delt i to; revisorer og kontrollkomite. Oppgavene til kontrollutvalget er bl.a å påse at idrettslaget driver sin virksomhet i samsvar med overordnet regelverk og vedtak på årsmøte.

Som styremedlem og tillitsvalgt har du fått tillitt fra medlemmene til å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte. En av de viktigste oppgavene er god økonomistyring. Derfor har NIF utarbeidet en økonomihåndbok som, for å nevne noe, inneholder forslag til rutiner og retningslinjer. Disse kan lett implementeres i idrettslaget. Med andre ord: Jobben er allerede gjort!

Dere finner håndboken og annen aktuell informasjon under. For en fullstendig "verktøykasse i økonomi" se her:

For spørsmål ta kontakt med Oslo Idrettskrets.

Økonomihåndboken er utarbeidet for at idrettslaget på en enkel måte kan innarbeide økonomiske rutiner og retningslinjer basert på gjeldende lover og regler.

Last ned håndboken og tilpass den til idrettslagets drift.  Økonomihåndbok for idrettslag.

En fullmaktsmatrise beskriver myndighetsforholdet i idrettslaget og hvilke mandater som er gitt.

Vær tydelig på hvem som har myndighet til opptre på vegene av idrettslaget (for eksempel signere avtaler, anskaffe utstyr, gjøre innkjøp, godkjenne fakturaer og gjøre betalinger). Slik unngår dere misforståelser og konflikter. 

En tydelig rollefordeling sikres gjennom en fullmaktsmatrise som skal være styregodkjent. På første styremøte etter årsmøte bør styret vedta denne. Husk at i et fleridrettslag er hovedlaget den juridiske enheten. Dette innebærer at gruppene ikke har egen økonomi, men styrer etter de budsjetter som er vedtatt på hovedlagets årsmøte. 

Under finner dere forslag til hvordan disse kan være. Her er det bare å velge og tilpasse slik dere ønsker:

Gode økonomiske rapporteringsrutiner er avgjørende for at styret skal ha kontroll gjennom hele året.  Og vi kan ikke få sagt det nok at det er styret som har ansvar for at medlemmenes midler forvaltes forsiktig og forsvarlig. 

Her er noe nyttige informasjon:

  • Alle idrettslag, uansett omsetning, er regnskapspliktige. 
  • Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram.
  • Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram.

Låsbart regneark

Norges idrettsforbund har utviklet et låsbart regneark for idrettslag med færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår kan benytte som regnskapsprogram.

Elektronisk regnskapsprogram

Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med Visma, leverandør av regnskapsløsninger. Dette innebærer at idrettslag gjennom denne avtalen får en økonomiløsning integrert med KlubbAdmin til en gunstig pris. Idrettsklubber kan velge mellom Visma eAccounting eller Visma Global, avhengig av behov og klubbens behov. For mer informasjon om avtalen, se her.