Gymsaler

Gymsalene er normalt mindre enn de kommunale idrettshallene og har som oftest en aktivitetsflate på ca 20 x 10 m.

Lån av gymsal til barn og unge under 25 år

Idrettslag som driver aktivitet for barn og unge under 25 år har 2. prioritet i disse anleggene etter «tiltak som er rettet mot ulike elevorienterte aktiviteter» (dette inkluderer blant annet skolekorps, -kor og -orkestre, teatergrupper, dansegrupper, idrettsgrupper og andre lignende tiltak/grupper).

Aktiviteter der minst 90 % av deltagerne er barn og unge under 25 år skal ikke betale leie for lån av skolenes gymsaler. Det samme gjelder treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede (uansett alder).

Utlån administreres av hver enkelt skole, må man ta kontakt direkte med den aktuelle skoles administrasjon for å undersøke tilgjengelighet. Vær oppmerksom på at det er innført faste søknadsfrister for høst- og vårsemesteret som er hhv. 1. juni og 1. november. Søknadsskjema fås ved henvendelse direkte til den enkelte skole.

For leie av gymsal til voksne over 25 år

Idrettslag med tilbud for voksne over 25 år skal ha fortrinnsrett blant de frivillige organisasjoner som har rett til å leie kommunale lokaler (har i prinsippet 7. prioritet på leie etter diverse tiltak for barn og unge).

I denne sammenhengen betyr begrepet utleie timeprisen skal dekke selvkost. Leie til selvkost betyr at skolen kun kan ta en pris som dekker de faktiske kostnader knyttet til utleieforholdet. Skolen skal med andre ord ikke tjene på utleien.

Søknadsprosedyrer er den samme for voksne som for barn og unge.

Formell forankring

Den formelle forankringen til utlån/utleie av gymsalene finner vi i bystyrets vedtak i saken om Utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner - Byrådssak 299 av 23.12.2004, og videre i byrådets vedtak om ny forskrift om slikt utlån og utleie fra 19. juni 2005.