IMG_5756 kopi.jpg

Tilskudd YouAct-gruppe

Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert, ungdom selv definerer hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Løsningen på dette er samlet i et konsept som heter YouAct-gruppe. Hos Norges idrettsforbund (NIF) kan man søke penger til å få i gang eller utvikle et slikt tilbud.

Kriterier for å bli en godkjent YouAct-gruppe:

1.  Den skal være et åpent tilbud for alle ungdommer fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
2.  Opprettelsen skal være en del av idrettslagets tilbud, og må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes. 
3.  Utformingen av aktivitetene skal skje i nært samarbeid med ungdommen selv. Turer og turneringer kan også være en del av konseptet.
4.  Ungdommene skal få prøve seg på minst 2 idretter/aktiviteter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av ungdommenes ferdigheter, ikke konkurranse.
5.  YouAct-gruppen skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer. 
6.  Årsplan som viser aktiviteten i YouAct-gruppen, uke for uke, skal legges ved søknaden eller være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside.
7.  Aktivitetslederne/trenerne i YouAct-gruppen bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for ungdom. 

SØK OPPSTART- eller UTVIKLINGSSTØTTE!
Gis til YouAct-grupper som tilbyr idrettsaktiviteter for ungdom fra og med det året de fyller 13 år og til og med det året de fyller 19 år.

 
1) OPPSTARTSSTØTTE

Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis kun oppstartsstøtte til én YouAct-gruppe pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag. 

Beløpene er som følger:
kr. 11.000,- for YouAct-gruppe med færre enn 50 ungdommer
kr. 16.000,- for YouAct-gruppe med flere enn 50 ungdommer

2) UTVIKLINGSSTØTTE
Eksisterende YouAct-grupper kan søke om utviklingsstøtte

Utviklingsstøtten er kr. 8.500,-

• Utvidelse i alderstrinn
• Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang (eks. tilbud i ny skolekrets, samarbeid med skole, andre idrettslag).
• Inkludering av ungdom med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov.
• Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere.*
• Tilrettelegging av en utebasert YouAct-gruppe som tilbyr uteaktiviteter hele året.
• Oppstart av YouAct-gruppe som har ligget nede.

Ta kontakt med Nordland idrettskrets for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

Hvordan søke oppstart- eller utviklingsstøtte?

Det er utarbeidet et søknadsskjema som kan brukes både til oppstarts- og utviklingsstøtte. Som vedlegg til søknaden skal det sendes med en årsplan - evt. henvises til internettside hvor årsplanen er tilgjengelig. Årsplanen skal vise hvilke idretter/aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer (der hvor det ikke naturlig framgår).

Søknadsskjemaet finner du her

Ta kontakt med Nordland idrettskrets om du har spørsmål om søknadsprosedyren. Tlf: 75711400  - E-post: nordland@idrettsforbundet.no

Nordland idrettskrets oppfordrer alle idrettslag å sende ungdom på kurs:

Lederkurs for ungdom og Aktivitetslederkurs for ungdom arrangeres jevnlig i regi av idrettskretsen. Se vår KALENDER og FACEBOOKSIDE for informasjon om disse kursene.

Forsikring av deltakerne
Barneidrettsforsikringen gjelder frem til man fyller 13 år. Etter dette må idrettslaget/klubben sikre at deltagerne på YouAct-gruppen i alderen 13 til 19 år er forsikret gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer