kunstlop.jpg

Anleggsfond

Nordland idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettslag som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til "Plan- og prosjekteringsfasen".

Nordland idrettskrets ønsker å gjøre idrettslagene i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Vi har etablert et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. SNN-fondet / Samfunnsløftet har bidratt med kr. 2,8 millioner for 2018-2021 og nye 3 millioner til anleggsfondet for de tre neste årene (2022-24). 

Styret i idrettskretsen har etter forslag fra anleggsutvalget vedtatt følgende kriterier for tildeling av midler fra fondet: 

 1. Idrettslag i Nordland som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra NIKs anleggsfond. 
 2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs. på årsmøtet. 
 3. Midler kan tildeles anlegg som er i "plan- og prosjekteringsfasen" og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen. 
 4. Første fase i "Prosjektmodell Gode idrettsanlegg", "Idéfasen" må være godt igangsatt. Dvs. gjennomføring av prosjektmodellens faser organisering, utgangspunkt og programmering.
 5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
 6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert. 
 7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
 8. Maksimalt støttebeløp er 150 000 kroner, men i særlige tilfeller kan øvre grense fravikes.

Fasene i Prosjektmodell Gode idrettsanlegg for bygging av idrettsanlegg (hentet fra nettstedet www.godeidrettsanlegg.no) ligger til grunn for prosessens beskrivelse.

Nettsiden er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges Idrettsforbund.

Vi anbefaler idrettslag å benytte verktøyet Prosjekmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen. 

Hvordan søke: 

 1. Idrettslag sender søknad med tydelig beskrivelse av anleggsprosjektet i søknadsskjema
  • Formål 
  • Eierskap og rett til bruk av grunn
  • Beskrivelse av idé
  • Budsjett for hva de omsøkte midlene skal benyttes til
  • Forankring i idrettslaget 
  • Forankring i idrettsråd, særkrets/region/særforbund
 2. BP / beslutningsport - forenklet utgave fylles ut (ligger i samme dokument som søknadsskjema)
 3. Søknad sendes til sigbjorn.botun@idrettsforbundet.no
 4. Søknadsfrist 1. mars og 1. oktober
 5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Søknadene behandles av anleggsutvalget som instiller overfor idrettskretsstyret til behandling og endelig vedtak.


Her er SØKNADSSKJEMA!

 

Sigbjørn Bøtun
Sigbjørn Bøtun
Rådgiver anlegg og idrettspolitikk

- Kontaktes ang. idrettsanlegg, idrettspolitikk og oppfølging av idrettsråd.