kunstlop.jpg

Anleggsfond

Nordland idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettslag som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til "Plan- og prosjekteringsfasen".

Nordland idrettskrets ønsker å gjøre idrettslagene i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Vi har etablert et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. SNN-fondet har bidratt med 1,6 millioner kroner til anleggsfondet for 2020 og 2021. 

Styret i idrettskretsen har etter forslag fra anleggsutvalget vedtatt følgende kriterier for tildeling av midler fra fondet: 

 1. Idrettslag i Nordland som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra NIKs anleggsfond. 
 2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs. på årsmøtet. 
 3. Midler kan tildeles anlegg som er i "plan- og prosjekteringsfasen" og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen. 
 4. Første fase i "Prosjektmodell Gode idrettsanlegg", "Idéfasen" må være godt igangsatt. Dvs. gjennomføring av prosjektmodellens faser organisering, utgangspunkt og programmering.
 5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
 6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert. 
 7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
 8. Maksimalt støttebeløp er 150 000 kroner, men i særlige tilfeller kan øvre grense fravikes.

Fasene i Prosjektmodell Gode idrettsanlegg for bygging av idrettsanlegg (hentet fra nettstedet www.godeidrettsanlegg.no) ligger til grunn for prosessens beskrivelse.

Nettsiden er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges Idrettsforbund.

Vi anbefaler idrettslag å benytte verktøyet Prosjekmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen. 

Hvordan søker man: 

 1. Idrettslag sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet i søknadsskjema
  • Formål 
  • Eierskap og rett til bruk av grunn
  • Beskrivelse av idé
  • Budsjett for hva de omsøkte midlene skal benyttes til
  • Forankring i idrettslaget 
  • Forankring i idrettsråd, særkrets/region/særforbund
 2. BP (beslutningsport) 1.0, 1.1, 1.2 og 1.3 i "Prosjektmodell Gode idrettsanlegg" legges ved søknaden 
 3. Søknad sendes til nordland@idrettsforbundet.no
 4. Søknadsfrist 1. mars og 1. oktober 2020
 5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene

Søknadene behandles av anleggsutvalget som instiller overfor idrettskretsstyret.

Spørsmål angående anleggsfondet rettes til: 
Torben Simonsen
Anleggskonsulent
tlf: 419 00 251
e-post: torben.simonsen@idrettsforbundet.no