_L6Y0005.jpg

Kurs

Alle idrettslag trenger å utvikle seg! For å henge med i samfunnsutviklingen kan idrettskretsens klubbutviklingstilbud være akkurat det idrettslaget trenger for å nå sine mål.

HVA står dere for i klubben deres? Har dere svaret på HVORFOR dere er til og har dere FELLES MÅL dere jobber mot?

Nordland idrettskrets er et kompetansesenter som utvikler idretten i Nordland. Vi jobber for å skape fremtidens idrettslag, sammen med dere i klubbene! Dette betyr at vi kommer på besøk for å vise hvordan man med enkle grep kan skape stort engasjement og sørge for god klubbdrift.

Har du spørsmål om klubbutvikling ta kontakt med Idrettsfaglig konsulent Tore Strand, tore.strand@idrettsforbundet.no , 41900997.

Last ned heftet med vårt tilbud her (klikk på bildet)

Tidsramme: 4 timer
Pris: Gratis
Sted: Klubbens egne lokaler

Målgruppe: Hovedstyret, gruppestyrene, administrasjon (daglig leder), sportslige ledere/sportslig utvalg, valgkomitéen

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.

Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. 

Kursinnhold:

 • Styrets ansvar og lovpålagte oppgaver
 • Økonomistyring
 • Klubbutvikling - utviklingsarbeid i idrettslaget
 • Tilskuddsordninger
 • Møteledelse
 • Styret som team

Kurset settes opp som felleskurs med jevne mellomrom. Følg med i vår kalender.


MERK! Bestill kurset direkte hos oss. Dere stiller med lokale (klubblokale, prosjektor, internett-tilgang) og vi stiller med klubbveileder/kursholder. 

Startmøtet gir klubben mulighet til å skape mer og bedre aktivitet for alle sine medlemmer!

Tidsramme: 4 timer
Pris: Gratis for idrettslagetMål:
Målet med prosessen er å forbedre klubbdriften og styrke idrettslagets organisering. Prosessen skaper engasjement og samhold blant klubbens medlemmer.

Gjennomføringen:
Klubben får besøk av en klubbveileder fra idrettskretsen, som guider deltakerne gjennom en planlagt utviklingsprosess. Prosessen gjennomføres slik:

- Statusrapport - hvor er klubben i dag?
- Om framtiden; hvor vil vi?
- Hvordan kommer vi dit?
- Hvem gjør hva?

Deltakerne
Klubben må stille med minimum 8 deltakere til denne klubbkvelden. Klubben må involvere et bredt utvalg av sine medlemmer; styret og andre ledere, trenere, aktive utøvere og foreldre. Vi ønsker at klubben gjør en innsats for å involvere sine ungdommer.

Handlingsplan
Gjennom prosessen utvikler klubben en handlingsplan for det neste året, med prioriterte innsatsområder, som skal gjennomføres innen gitte frister.

Skap engasjement og samhold i idrettslaget. Å jobbe med et felles verdigrunnlag er essensielt for alle idrettslag!

Tidsramme:
 3-4 kvelder
Pris: Gratis
Sted: i klubbens egne lokaler


En virksomhetsplan er idrettslagets strategiske plan. Den skal fortelle hva klubben står for (verdigrunnlaget), hvem klubben driver sin aktivitet for (virksomhetsidéen) og hva klubben har som visjon for fremtiden. Den definerer klubbens mål, og beskriver hva slags tiltak som skal settes i gang for nå disse målene.

Gjennomføringen

Dag 1 DRØMMER VI; hvor er klubben om 10 år? Vi blir enige om virksomhetsidé og visjon

Dag 2 og 3 FINNER VI UT HVA VI STÅR FOR. Vi jobber med verdigrunnlaget og målene

Dag 4 FINNER VI TILTAKENE. Vi obber vi med en plan for det neste året

Prosessen kjøres i fleridrettslag og i særidrettslag (ikke i grupper i fleridrettslag)

Målgruppe
I oppstarten av prosessen må styret i klubben invitere et bredt spekter av klubbens medlemmer; styret/gruppestyrene, aktive utøvere, trenere, ledere og andre som har en mening og som bidrar i idrettslaget. Dette skaper forankring av planene blant klubbens medlemmer. Etter hvert i prosessen kan idrettslaget jobbe videre i mindre grupper (10-15 personer).

Å starte på en lengre strategiprosess kan være både spennende og krevende. Vi tror at dersom dere investerer i denne tiden, og kommer fram til en felles vei for idrettslaget, så vil dere i framtiden få:

- flere medlemmer og mer aktivitet
- bedre omdømme i nærmiljøet og i media
- flere sponsorer (mer penger i klubbkassa!)
- flere foreldre og andre til å jobbe dugnad

Styret må være med gjennom hele prosessen. Når virksomhetsplanen er ferdig bør den vedtas på klubbens årsmøte, slik at idrettslaget kan styre sin egen drift ut fra en felles vedtatt plan.

NB! Det skal kun lages én virksomhetsplan for fleridrettslag. Det er ikke egne virksomhetsplaner i særidrettsgruppene i et fleridrettslag. Når det er laget en slik plan for fleridrettslaget, bør gruppene lage handlingsplaner sportslige planer for sin aktivitet/idrett.

Tidsramme: 4 timer
Pris: Gratis

Kurset vil gi deg mer kompetanse innen regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring og offentlige lover og regler, grunnleggende bokføring og norsk standard kontoplan

Kursinnhold

 • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Årsregnskap og budsjett
 • Arbeidsgiveransvar
 • Lønn, honorar, godtgjørelse
 • Merverdiavgift
 • Gaver til idrettslag
 • Refusjonordninger for idretten
 • Tilskuddsordninger
 • Ressursbank

Målgruppe
Styreleder og kasserer/regnskapsfører i idrettslaget, men det vil være svært nyttig for klubben at også andre i fra styret deltar. Tidsramme: 4 timer
Pris: Gratis

Alle idrettslag i Norge plikter å registrere sine medlems- og aktivitetstall innen utgangen av april månede hvert år. Nytt er at alle idrettslag skal ha innført elektronisk medlemsregister innen utgangen av 2016!

KlubbAdmin er idrettens egen løsning for medlemsadministrasjon, og er tilpasset alle idrettslag i Norge. Programmet er kostnadsfritt å bruke for alle idrettslag, og er gull verdt for de som ønsker en enkel og mer effektiv klubbhverdag. KlubbAdmin tilbyr det rimeligste alternativet for online betaling i markedet

Om kurset
KlubbAdmin-kurset gir deg en grunnleggende innføring i bruk av KlubbAdmin som verktøy for håndtering av klubbens medlemsregister.  

Målgruppe

 • Leder av idrettslaget (kan rapportere på vegne av hele klubben og skal også være den som bekrefter innsendingen på vegne av klubben)
 • Leder gruppe (gjør kun rapporteringen for sin aktuelle gruppe, bl.a. rapportering av aktive medlemmer og svarer på spørsmål fra særforbund)
 • Nestleder
 • Adm Leder
 • Daglig leder
 • Styremedlem
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Org-ansvarlig

Les mer på www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

Kurset settes opp med jevne mellomrom ulike steder i Nordland. Følg med i vår kalender.

Daglig Leder-samling 

Nordland idrettskrets arrangerer ved behov fagsamling for daglig ledere. Vi ønsker å bidra til at det er "Attraktivt å være ansatt i idretten i nord"

Nordland idrettskrets har et nettverk av veiledere og kurslærere som er stasjonert ulike steder i fylket. Disse har lang erfaring med å holde kurs og prosesser i idrettslag.

Våre kurslærere og veiledere per 1. september 2023 med bosted:

Turid Sanderud Haaland – Vefsn: Elsfjord (Klubbutvikling, Klubbens styrearbeid, Soneveileder og Kurs1 og 2 for idrettsråd)

Ulf Langmo – Vefsn: Mosjøen (Klubbutvikling)

Kaja Hauge Johansen – Vefsn: Mosjøen (Lederkurs for ungdom og Barneidrettstreneren)

Reinert Aarseth – Meløy: Ørnes (Klubbutvikling og Soneveileder idrettsråd)

Line Løberg – Fauske (Paraidrett)

Roy Ivar Rystad - Bodø (Klubbutvikling)

Vebjørn Rånes - Bodø (Klubbutvikling)

Mona Lisa Skipnes - Bodø (Klubbens styrearbeid)

Audun Mathisen Anvik – Bodø (Lederkurs for ungdom og Barneidrettstreneren)

Gunnhild Grande Thorshaug – Bodø (Klubbutvikling, Lederkurs for ungdom og Barneidrettstreneren)

Anniken Haugen - Bodø (Årsmøtekurs, Kontrollutvalgskurs og Valgkomitékurs)

Eiolf Steinvik - Bodø (Økonomikurs)

Kjell Rambøl – Ballangen (Klubbutvikling, Klubbens styrearbeid, Soneveileder og Kurs 1 og 2 for idrettsråd)

Maria Fouad – Vestvågøy: Leknes (Paraidrett)

Gunnar Skoglund – Vestvågøy: Leknes (KlubbAdmin, Økonomi, Klubbens styrearbeid, Soneveileder og Kurs 1 og 2 for idrettsråd)

Eksempler på planer utarbeidet etter prosess gjennomført med Nordland idrettskrets

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Fauske IL Ski.pdf

Handlingsplan 2014 SIL.pdf

Eksempler på andre type planer

Klubbhåndbok GIL oppdatert 2014.pdf

Halsøy IL Fotball Strategidokument 2016 2018.pdf

Revidert Sportsplan sjetne.pdf