Foto: NTB Scanpix
Foto: NTB Scanpix

Voksenidrett

Voksenidrett er idrett for unge voksne og voksne. Mosjonsidretten har sin forankring i lokalmiljøet, både i idrettslagene og bedriftsidrettslagene.

Idretten ser det som naturlig at den voksne befolkningen mosjonerer i tråd med egne ambisjoner, tilgjengelighet, tid og sosiale behov.

Idrettspolitisk dokument 2015-2019 definerer «unge voksne» som alle i aldersgruppen 20-35 år, det vil si fra perioden med studier og yrkesvalg samt etableringsfasen for unge familier. «Voksne» defineres som alle fra det året de fyller 36 år og eldre, det vil si den perioden hvor det er grunn til å anse de fleste for relativt «etablerte». 

For tingperioden 2015-2019 har norsk idrett mål om å bli det mest attraktive treningsfellesskapet for voksne. Som resultatmål skal 15 % av unge voksne i befolkningen ha medlemskap i organisasjonen og 20 % av voksne.  

For at norsk idrett skal kunne bli størst på idrett og treningsfellesskap for voksne, blir følgende viktig:
• Særidrettene må legge til rette for rekruttering på alle alderstrinn.
• Konkurransetilbudet må videreutvikles som treningsmål for alle.
• Gode konsepter for lokalt treningsfellesskap må deles i organisasjonen.

Fordelene med organisert voksenidrett.

Voksenidrett

Som voksen mosjonist kan du trene i regi av idretten på fire måter: 
1. Mosjonsgruppe i et fleridrettslag - finn din krets
2. Trening på mosjonsnivå i et særidrettslag - finn din idrett
3. I et bedriftsidrettslag 
4. I et studentidrettslag

Uavhengig av medlemsskap i et idrettslag eller bedriftsidrettslag, kan du via arbeidsplassen din også delta på Aktiv Bedrift, Bli Sterkere, Ti på Topp og Sykle til jobben-aksjonen.

Dersom det ikke er noe tilbud om mosjonsidrett i ditt nærmiljø eller arbeidsplass, kan du være den som starter opp en gruppe selv.

Temakveld opprette/videreutvikle voksenidrettstilbud

Les mer om konsepter

Forslag til aktiviteter

Hvordan voksne lærer

Gode eksempler på tilbud i idrettslag

Oppstart av mosjonsgruppe

 1. Undersøk om idrettslaget ditt er interessert i å opprette en mosjonsgruppe for voksne
 2. Ta kontakt med andre i idrettslaget, venner, naboer og andre foreldre og spør om de vil være med å trene i idrettslaget
 3. Finn egnet aktivitet
 4. Ta på deg oppgaven med å lede gruppen du vil starte opp
 5. Finn egnet treningstid, sted og informer andre om tilbudet
 6. Etter at tilbudet har kommet i gang, må årsmøtet vedta opprettelse 
 7. Idrettslag som innebærer idrettsgrener som kan knyttes til et særforbund, må være medlem av særforbundet som lagets idrettsgrener omfatter. Dette gjelder ikke om idrettslaget utelukkende driver med mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund. Årsmøtet i idrettslaget vedtar innmelding i det aktuelle særforbundet. 
 8. Ny gruppe som skal knyttes til et særforbund meldes inn her 
 9. Hold kontakten jevnlig med gruppen og arbeid kontinuerlig med å informere andre om tilbudet 
 10. Meld deg på kurs i regi av idrettslag, særforbund eller idrettskrets for å få kompetanseheving

Gang og mosjon

Organisering av mosjonsgruppe
Forslag til organisering av mosjonsgruppe for voksne i et fleridrettslag:

 1. Mosjonsgruppen bør ha en representant i hovedstyret. Dette avgjøres på årsmøtet
 2. Det må være en leder av mosjonsgruppa
 3. Det bør fordeles oppgaver mellom de frivillige i mosjonsgruppen, som trener/ instruktør, materialforvalter, kasserer, rekrutteringsansvarlig  
 4. En person kan få i oppgave å være nybegynnerkontakt, og gi informasjon om treningstider, utførelse og utstyr til nyankomne
 5. Lederen av mosjonsgruppen holder oversikten over deltakerne og sender ut praktisk informasjon om treningen
 6. Det kan opprettes en gruppe i sosiale medier
 7. Mosjonsgruppen kan annonsere i lokalavisen og på sosiale medier for å rekruttere flere
 8. Alle deltakere inviterer venner og kolleger til treningen
 9. Deltakerne kan betale en treningsavgift i tillegg til medlemsavgift, dersom det er nødvendig
 10. Mosjonsgruppen kan være selvstyrt eller ha en trener/ instruktør avhengig av type aktivitet. Treneren/instruktøren må nødvendigvis ikke være med på alle treninger

Andre enkle tips for å gjøre tilbudet vedvarende

Spillemiddelrapport og årsrapport
Voksne utgjør størsteparten av Norges idrettsforbunds medlemmer. Antall aktive voksne er i noe mindretall i forhold til antall barn og ungdom i organisasjonen. En registreres som aktiv når en er fysisk aktiv, men også dersom en har en rolle med å lede, trene, koordinere, arrangere eller legge praktisk til rette for en gruppes aktiviteter, administrasjon eller anlegg. Over halvparten av særforbundene har flere aktive voksne enn aktive barn og ungdom til sammen innad i sitt forbund. De største av disse er Bedrift-, Golf-, Cykle- og Studentidrettsforbundet. Bedrift-, Fotball-, Golf- og Skiforbundet er forbundene som aktiviserer flest voksne reelt sett. Det har vært en økning i antall aktive voksne i organisasjonen de siste årene. Det er flere voksne menn enn voksne kvinner som trener i idrettslag.

Idrettslagsundersøkelse 
En undersøkelse blant et utvalg idrettslag (N=337) gjennomført i 2011 viste at 66, 5 % av idrettslag hadde treningstilbud for voksne. Tilbudene varierte fra trening i en særidrett til trimgrupper uten særforbundstilknytning.

Helsedirektoratet: Anbefaleringer om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet 
Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke. Anbefalingen kan også oppfylles med kombinasjon av moderat og høy intensitet. Økt dose gir større gevinst. Lange perioder med stillesitting bør stykkes opp med korte avbrekk med lett aktivitet. Bytt ut stillesitting mot aktivitet med lav intensitet hvor du står, går eller rusler.

Helsedirektoratet: Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge, 2014
I følge Helsedirektoratets undersøkelse oppfyller bare 30 prosent av voksne nordmenn helsemyndighetenes anbefaling om minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. I aldersgruppen 20-64 år ser man at 35 % av kvinnene og 28 % av mennene som oppfyller anbefalingene.

Fysisk inaktive voksne i Norge 
For at potensielt aktive voksne skal bli aktive er det viktig med kort reisevei fra bosted til aktivitets- eller treningstilbud, at en ikke er bundet til bestemte dager eller tidspunkt, at tilbudet har lav terskel og at miljøet er godt.

Ipsos: Fysisk aktivitet og idrett i Norge 2016
Andelen av den voksne befolkningen (fra 15 år) som er fysisk aktive har økt jevnt siden 1995, men kan se ut til å ha fått en stagnasjon nå. 77 prosent av den voksne befolkningen oppgir at de trener eller mosjonerer minst 1 gang i uken, hvorav 40 prosent trener tre ganger i uken eller oftere. Andelen som driver fysisk aktivitet i idrettslag er 13 prosent, og 5 prosent er aktive i bedriftsidrettslag. Dette har vært stabilt de siste 25 årene. 75 prosent trener på egenhånd, mens 29 prosent trener på treningssenter. Det er flest menn som trener i idrettslag. Det er flest voksne som trener utendørs som på turstier, lysløype og grøntområder, men også i haller, anlegg og i gymsaler. Voksnes motivasjon for å trene er blant annet å få fysisk og mentalt overskudd, forebygge helseplager og oppleve sosialt fellesskap. Hovedgrunnen til å ikke trene er mangel på tid, at trening er for slitsomt eller at de synes det er kjedelig.

Ipsos: Fysisk aktivitet og idrett i Norge 2015-2016
Rapport utarbeidet for Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Ellen C. Hammer
Ellen C. Hammer
Koordinator folkehelse og fysisk aktivitet