130_19_NIF_Strategiske satsingsområder 2019-2023-612x373.jpg

Idretten skal! - En tydelig veiviser for norsk idrett

Etter gode hørings- og involveringsprosesser i idrettsorganisasjonen er strategidokumentet Idretten Skal! nå vedtatt av Idrettsstyret.

Idretten Skal! er en tydeliggjøring av de overordnede målene, gjengitt i langtidsplanen Idretten Vil! som ble vedtatt på idrettstinget i mai 2019 og som omhandler følgende prioriterte områder: Livslang idrett, Bedre idrettslag, Flere og bedre idrettsanlegg og Bedre toppidrett.

- Gjennom Idretten vil og Idretten skal har vi fått starten og toppen av et felles planverk med tydelige mål og strategier og tydelige prioriterte områder. Greier vi å bli godt samkjørt – idrettsråd, idrettskretser, særforbund, NIF sentralt og idrettsstyret – da har vi et knallgodt verktøy som kan samle innsats og krefter mot våre felles mål, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- Nå blir det viktig at disse målene gjenspeiles i særforbund- og idrettskretsenes/idrettsrådenes strategiske og operative planverk. Idretten skal! utgjør stammen av fellestiltak i idretten, men det er opp til hvert enkelt organisasjonsledd å tilpasse planverket til sin virksomhet og aktivitet, sier Kjøll som ser frem imot gode prosesser i hele idrettsorganisasjonen for å nå våre felles mål.

- For å sikre at vi alle jobber i samme strategiske retning, på samme måte  og enklere skal kunne følge opp at vi er på rett vei, er det viktig at hele norsk idrett i størst mulig grad benytter felles rammeverk for organisasjonsstyring, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Dette rammeverket ble lansert i november og er gjort tilgjengelig på Idrettsforbundets nettsider

Rammeverket vil også bli supplert med eksempler på gode planer fra andre organisasjonsledd og med tilhørende forslag til maler.

Neste skritt blir å utvikle konkrete og målbare nøkkelindikatorer slik at norsk idrett i større grad kan måle om man lykkes i arbeidet med å nå felles mål.

- Digitaliseringsløftet for norsk idrett vil sikre oss god datakvalitet på medlemsutviklingen i norsk idrett. Høy datakvalitet gir oss et godt bilde av nåsituasjonen for de strategiske målene vi har utarbeidet i idretten Skal! Når dette er gjort starter arbeidet med å definere konkrete nøkkelindikatorer for måloppnåelse, avslutter Kvalevåg.