Aldri før har tildelingen vært større. Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Aldri før har tildelingen vært større. Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Regjeringen har fordelt 3 435 millioner kroner til idrettsformål

Regjeringen har i dag fordelt 3 435 millioner kroner til idrettsformål. Dette er en økning på 142 millioner kroner fra i fjor og tildelingen har aldri svært større. - Det er norsk idrett meget takknemlig for, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Veksten kommer som et resultat av at Norsk Tippings resultat har økt, noe vi kan takke nåværende og tidligere regjeringers arbeid med å bevare og styrke enerettsmodellen for. Norsk pengespillpolitikk har som hovedmål å begrense problemspillingen. Dette støtter NIF helhjertet opp om, sier Kjøll.

Hovedfordelingen og endringene fra i fjor er vist her.

Kommentarer til de forskjellige postene

Post 1

Størstedelen av midlene går til tilskudd til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. 1 706 millioner er fordelt til dette formålet. Dette er samme sum som i fjor. Disse midlene fordeles av fylkeskommunene. Tradisjonelt fordeles omtrent to tredeler til kommunene, mens resten fordeles på idrettslag og andre søkere.

Etterslepet er redusert med 467 millioner til 3,4 milliarder kroner og ventetiden på utbetaling av spillemidler er redusert til to år.

– Dette er i utgangspunktet positivt, men det er urovekkende at nedgangen skyldes lavere søknadssum fra i fjor, og ikke økte bevilgninger, sier Kjøll og legger til:

– Det har blitt vesentlig dyrere å bygge og rehabilitere anlegg de siste årene og dersom regjeringen virkelig ønsker å nå målet nedfelt i Hurdalsplattformen om å «ruste opp og byggje fleire idrettsanlegg» er det behov for en økt statlig satsing først og fremst gjennom en økning av tilskuddssatsene og avskaffe ventetiden på utbetalinger slik idrettsstyret har foreslått i vårt innspill til ny nasjonal anleggsplan og i vårt innspill til endringer i spillemiddelregelverket.

Post 2

Denne posten varierer en del fra år til år da den er søknadsbasert. Seks anlegg har status som nasjonalanlegg i spillemiddelsammenheng. Disse kan søke om støtte fra post 2.1 og kan få inntil 50 prosent av kostnadene dekket via spillemidlene.

Noen utvalgte anlegg får ekstra støtte via post 2.2 spesielle anlegg. 60 millioner er satt av til opprusting av Granåsen i forbindelse med ski VM. Totalt har Trondheim kommune fått et tilsagn på 180 millioner kroner som vil tas fra denne posten.

Post 3

Det er satt av samme beløp her som i 2022. Størstedelen av disse midlene fordeles som grunnstøtte til fire forskningssentra på NIH og NTNU.

Post 4

Post 4 er delt inn i fem underposter. Noen av posten har fått en økning i tilskudd, andre poster har blitt redusert siden i fjor.

– Det er gledelig å se at støtten til Antidoping Norge økes med 6,7 prosent og at det også er funnet plass til en styrking av arbeidet med «inkludering i idrettslag» over denne posten.

Støtten til arrangement er redusert med 10 millioner kroner, men fjorårets tildeling besto av 10 millioner kroner som allerede var tildelt og 15 millioner kroner som ble utlyst. Det er med andre ord samme beløp som kan tildeles dette året. Dette er en viktig søknadsordning hvor særforbund med lite kommersielle inntekter kan søke om støtte til å arrangere mesterskap.

Post 5

Post 5 inneholder tilskuddene til NIF, inkludert Olympiatoppen og idrettskretser, og særforbund. Denne tildelingen ble offentliggjort i desember.

– På bakgrunn av at finansministerens uttalelse om kompensasjonen for lønns- og prisstigning som var lagt til grunn i statsbudsjettet og som vi antar også lå til grunn for tildelingen til idretten sendte NIF en tilleggssøknad til KUD og ba om at også idretten skulle få kompensert lønns- og prisveksten. Dette har vi ikke fått gjennomslag for, men vi kommer til å ta dette opp på nytt i forbindelse med stortingets behandling av revidert budsjett, sier Kjøll

Post 6

De lokale aktivitetsmidlene (LAM) er økt med 18,5 millioner og utgjør 13 prosent av spillemidlene. Dette er samme andel som de siste årene.

Den nye folkehelsemeldingen slår fast at aktivitetsnivået I Norge er lavt. Bare 40 prosent av 15-årige jenter og halvparten av 15-årige gutter er aktive nok. Nedgangen starter allerede i niårsalderen. Meldingen reiser bekymring over det lave aktivtetsnivået blant barn og ungdom, frafallet fra idretten og at det fremdeles er barrierer for deltakelse.

Lokale aktivitetsmidler tilrettelegger for en mer aktiv befolkning og er derfor viktige for å motvirke denne trenden. Midlene er en grunnstøtte spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. – For å styrke det lokale arbeidet med å skape best mulig forhold for idretten er vi avhengig av at idrettsrådene har en stabil finansiering. Vi ønsker derfor at fem prosent av LAM midlene kan settes av til idrettsrådene for tilrettelegging av aktivitet, og vi håper på svar på dette i årets tildelingsbrev, sier Kjøll

Post 7

Her ligger regjeringens nye satsing på å hindre at barn og ungdom skal unnlate å delta i idretten på grunn av familiens økonomi.

– Jeg vil benytte anledningen til å rose regjeringen for økningen på 125 millioner kroner som skal bidra til ytterligere mangfolds- og inkluderingstiltak i idrettslagene og som vil være et kjærkomment bidrag for å redusere økonomi som barriere for idrettsdeltakelse, sier Kjøll.