Idrettsstyret vedtok nye retningslinjer for strømming av idretten

Idrettsstyret vedtok 13. november 2023 reviderte retningslinjer for strømming i norsk idrett.

Idrettsstyret behandlet spørsmålet om strømming i breddeidretten første gang i sak 122 i styremøte nr. 12 (2021-2023), 22. juni 2022. Idrettsstyret så med bekymring på at barn og unge i idretten i stadig større grad ble eksponert for ukontrollert strømming, og så et behov for et tydelig og restriktivt rammeverk rundt dette.  

Retningslinjene for strømming i idretten skulle bidra til å få dette inn i mer kontrollerte former. Som en del av forberedelsene til vedtaket i juni 2022 var NIF i kontakt med en rekke aktører, herunder Barne- og familieministeren, Datatilsynet, Medietilsynet, Stine Sofies Stiftelse og NIFs eget Etiske råd. På dette tidspunktet var rettstilstanden for strømming av idrettsarrangement i stor grad uavklart.  

Idrettsstyret erkjente at strømming av idrettsarrangement er et krevende tema på et område i rask utvikling. Derfor ble det understreket at idrettsstyret skulle følge utviklingen nøye, og ba generalsekretæren følge opp med ytterligere kunnskapsinnhenting med tanke på en ny og grundig gjennomgang og evaluering av egne retningslinjer.  

Datatilsynets veileder, medvirkningsprosesser blant idrettsungdom, undersøkelser i egen organisasjon og strømmeutvalgets egne og innhentede vurderinger har vært sentrale bidrag i kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for idrettsstyrets behandling og evaluering av foreliggende retningslinjer.  

Idrettsorganisasjonen har allerede høstet en del erfaring med strømming av egne idrettsarrangementer. Idrettsstyret anerkjenner at strømming av idrettsarrangementer både har positive og negative sider. Dette har blitt godt opplyst både i strømmeutvalgets rapport og i den offentlige debatten.  

Idrettsstyret mener at handlingsrommet for strømming av idrettsarrangementer hvor mindreårige deltar som hovedregel omfatter idrett på høyt nivå med allmenn interesse. Det kan likevel ikke utelukkes at idrettsarrangementer som strengt tatt ikke regnes som «høyt nivå» kan strømmes etter en konkret interesseavveining.  

For strømming av mindreårige utøvere i aldersklassene 15-18 år ber idrettsstyret om at det utvises særskilte forsiktighetshensyn. Idrettsstyrets støtter strømmeutvalgets anbefalinger om at ledere og trenere i idretten diskuterer med de involverte, først og fremst utøverne, om det er ønskelig å strømme gitte arrangement og konkurranser. Det er viktig at det skapes en kultur som innebærer at de involverte opplever at det er lav terskel for å gi sin mening dersom man ikke synes det er greit med strømming, herunder muligheten for å reservere seg.  

Norges idrettsforbund vil gi organisasjonsleddene råd og veiledning om hvordan man skal forholde seg til det gjeldende regelverket på dette området.  

Samtidig anerkjenner Idrettsstyret at andre aktører utenfor idretten kan ha legitime grunner for å fatte egne vedtak for strømming av idrettsarrangement i egne eide anlegg.  

Datatilsynets veileder for strømming i idretten er ikke endelig vedtatt. Idrettsstyret ønsker å involvere øvrige deler av organisasjonen med sikte på å gi en samlet tilbakemelding og innspill til Datatilsynets veileder. Strømming er et fenomen i rask utvikling, og dersom det rettslige handlingsrommet for strømming endres, vil dagens retningslinjer kunne revideres på nytt 

Vedtak:  

  1. Organisasjonsledd som ønsker å strømme, skal sikre at strømming av idrettsarrangementer skjer i samsvar med personvernregelverket. Idrettsstyret forventer at organisasjonsledd som ønsker å strømme avklarer hvem som blir behandlingsansvarlig, og implementerer tiltak som anbefalt i punkt 11.3.5 i strømmeutvalgets rapport.  
  2. Idrettsstyret ser at det er åpning for å strømme idrettsarrangementer med utøvere på høyt nivå i aldersklassene 15-18 år.  
  3. For idrettsarrangementer med breddeidrettsutøvere i aldersklassene 15-18 år vil det også være arrangementer som etter en konkret vurdering kan tilsi at de bør kunne strømmes.
  4. Særforbundene er etter NIFs lov høyeste faglige myndighet innenfor sine idretter, og er derfor ansvarlige for å definere egen topp- og breddeidrett, og vurdere hvilke av sine arrangementer det foreligger rettslig adgang til å strømme.
  5. Idrettsstyret vil følge utviklingen fremover og ber generalsekretæren, i samarbeid med særforbundene, om å gå i dialog med Datatilsynet for nærmere avklaringer av det juridiske handlingsrommet for strømming.
  6. Særforbundene har etter NIFs lov eiendomsretten til arrangementer innenfor sin jurisdiksjon og skal fastsette rammer for strømming av arrangementer. Idrettsstyret forutsetter at avtaler med medieaktører som omfatter rettigheter til strømming av arrangementer for mindreårige, hensyntar ovennevnte punkter.