qw

Fylkestilskudd til idrettsråd i Agder

På idrettskretstinget i september 2020 ble det vedtatt en ny fordelingsnøkkel og nye kriterier for fordeling av fylkestilskuddet. Tidligere gikk hele tilskuddet til særkretser/regioner, men nå vil 40 % av midlene tilfalle idrettsråd.

Kriteriene for å kunne motta midler er som følger:

  • Søknaden må inneholde årsmøteprotokoll, årsberetning, handlingsplan, regnskap og budsjett
  • Tildeles idrettsråd med minst fire klubber
  • Grunntilskudd kr 3000,- til alle som oppfyller kriteriene
  • Antall klubber i hver kommune er grunnlag for beregningen
  • Midlene skal kun benyttes til å styrke idrettsrådet. Dette kan være gjennom å dekke styrets deltakelse på seminar, konferanser, kurs og kompetanseheving o.l. Midlene kan også benyttes til drift av idrettsrådet gjennom frikjøp av styreleder fra arbeid for å kunne møte kommunen o.a. på dagtid og/eller honorar til sekretær/saksforbereder.

Tilskuddet er ikke ment brukt til styrehonorar.

De idrettsråd som mottok midler i 2022, legger ved en kort beskrivelse av hva midlene er benyttet til.

NB! Idrettsrådet må ha bankkonto og organisasjonsnummer.

Søknad med vedlegg sendes innen 10. september til:

synnove-langemyr.solheim@idrettsforbundet.no

 

Med hilsen

for Agder idrettskrets

Stein Bø-Mørland /s/

Organisasjonssjef

 

Les søknadsteksten i PDF her.