Foto: Erik Ruud/Norges idrettsforbund
Foto: Erik Ruud/Norges idrettsforbund

Ekstra midler - like muligheter til å delta i idretten i Agder

Kulturdepartementet har av overskuddet fra Norsk Tipping gitt 125 millioner til fordeling til idrettslag over hele landet. Formålet er å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. I Agder har 8,6 millioner blitt fordelt av idrettsrådene i de åtte største kommunene; Kristiansand, Arendal, Grimstad, Lindesnes, Lillesand, Flekkefjord, Lyngdal og Vennesla. Resterende kr 812.496,- har Agder idrettskrets fordelt blant idrettslag i de øvrige 17 kommunene etter søknad.

Alle som har blitt tildelt midler vil motta en egen e-post med tildelingsbrev. Oversikt over tildelingene finner du som vedlegg nederst på siden.

Overordnede kriterier fra NIF/KUD: 

 • Tilskuddet skal kun gis til lag som har idrett/fysisk aktivitet som sitt primære formål og driver idrettsaktivitet for barn og/eller ungdom 
 • Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer 
 • Midlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til idrettslagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsråd eller idrettskrets 
 • Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere 
 • Idrettskretsens avgjørelser skal være offentlige, og det skal frem gå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen 
 • Idrettslag skal i utgangspunktet ikke måtte søke eller rapportere, men dersom idrettskretsen anser det som hensiktsmessig, kan de fordele midlene basert på enkel søknad 

Midlene skal understøtte: 

 • Idrettslagets arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor pga. sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker 
 • Å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede 

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet 

Kriterier for fordeling til idrettslag i Agder idrettskrets - resterende 17 kommuner: 

 • Idrettslaget etablerer en egen pott/solidaritetsfond i regnskapet som er øremerket dette formålet  
 • Midlene skal benyttes til å støtte barn og unge 6-19 år for å dekke deres utgifter til deltakelse i idretten (for barn i familier med vedvarende lavinntekt). Eksempel på slike utgifter kan være «skjulte» kostnader som egenandel til turneringer/cup´er, fotballskole o.l., pizzakveld, utstyr, drakt/klubbtøy, men også medlems- og treningsavgifter eventuelt andre årsaker 
 • Midlene kan benyttes både i 2023 og i 2024 
 • Midlene skal benyttes til å redusere kostnadene for medlemmer (som trenger det) 
 • Midlene kan benyttes både til å beholde eksisterende medlemmer samt å rekruttere nye
 • Idrettslagene ble bedt om å sende en enkel digital søknad i MS Forms 

Søknadsfristen var 20. august og totalt søknadsbeløp var over to millioner kroner. Idrettskretsen har i sin fordeling blant annet lagt til grunn søknadens innhold samt medlemstall i alderen 6-19 år i de ulike idrettslagene. 

Fordeling av midler Agder idrettskrets.pdf