Lisens for særforbund

Dette gjelder kun for Særforbund

For å kunne gjøre dette må du ha funksjonen/rollen som "Lisensadministrator" i ditt særforbund. Har du ikke tilgang? Ta kontakt med din nærmeste leder.

 

Opprette ny lisensperiode

 • Velg Lisens -> Lisensperioder fra venstremenyen
 • Klikk "Ny lisensperiode" 

 
 
Følg veiviseren og fyll inn informasjon


Generelt

 • Navn på lisensen
 • URL til nettside som forklarer forsikringsvilkår
 • URL til nettside som forklarer betalingsinformasjon
 • Legg inn dato for når ny periode skal begynne å gjelde fra
 • Legg inn dato for når perioden skal avsluttes


Betaling/funksjonstyper

 

Tilgjengelighet for online-betaling

 • SportsAdmin (klubb) – dersom idrettslag skal ha muligheten til å betale lisens for sine utøvere
 • Min idrett (individuell) – lisensen tilgjengelig i Min idrett

 

Betalingsmåter

 • Kontonummer for KID-betaling - for innbetaling med KID
 • Konto for online-betaling – velg kontonummer fra nedtrekksmenyen, Merk: Krever brukerstedsavtale med Buypass AS

Administrasjonsgebyr

Det er mulig å legge til et administrasjonsgebyr på lisenser

Merk: Dette gjelder kun ved online-betaling av lisensen, ikke betaling med KID

 

Varslingsmåter for lisenskrav

Bestem om det kun skal være mulig å sende varsling på nyutstedte lisenser til enkeltpersoner eller idrettslaget. Begge kan velges.

 

Tilknyttede funksjonstyper

Velg hvilke funksjoner som skal inngå i denne lisensperioden. Det vanligste er å legge til utøver for sin idrett. I noen tilfeller er dommer også aktuelt.

 

Lisenstyper

Velg om det skal være mulig å sende ut lisens uten å velge lisenstype. I så fall vil utøveren som får tildelt lisensen måte velge lisenstype selv når det skal betales i Min idrett

Ved betaling i nettbank betales satsen tilsvarende ønsket lisenstype.

Særforbundenes behov for flere typer lisenser varierer. Lisenstypene kan f. eks splittes på grener, alder, på grunnlisens og/eller utvidet lisenstype.

Legg til flere ved å klikke på "Ny lisenstype".

 

Legg inn Navn på lisenstype, spesifiser gjerne om det skal være vanlig eller utvidet type.

 • Velg om lisensen skal være tilgjengelig for gutter eller jenter eller begge deler
 • Velg født fra dato og til dato på aldersgruppen lisensen skal gjelde for
 • Legg til en pris på lisensen

Se til at lisenstypene blir riktig satt opp. De kan ikke slettes etter at periodeoverføringen er gjort. Det er kun mulig å endre navn på eksisterende, samt gyldighet. Skal en lisenstype endres, må den i stedet opprettes på nytt og fjern "gyldig" på den gamle.

 

Varsling

 • Velg om utøver skal motta e-postvarsel ved lisenstildeling
 • Skriv inn avsenderadresse
 • Overskriften/emne i e-postvarselet
 • Forklar kort e-posten gjelder

meldingsinnhold (e-post) anbefales det at det informeres hvem e-posten er til (navn på lisenstaker), betalingsinformasjon, betalingsmåter, hvem som kan kontaktes ved spørsmål knyttet til denne lisenstypen.

 

Periodeoverføring

Selve periodeoverføringen går ut på å videreføre alle, eller bare de som har betalt fjorårets lisens, til den nye sesongen. Slik vil de automatisk få den nye lisensen tilgjengelig. Ved å gjøre dette, spares idrettslaget for mye jobb med å finne ut hvilke utøvere som skal ha lisens, ogå tildele lisens til hvert enkelt medlem.

For periodeoverføring, søk frem lisensperioden, velg "Periodeoverføring"

Velg å overføre alle som har mottatt lisens, eller kun de som har betalt lisens i forrige sesong.

Velges det å overføre "Alle fra forrige sesong", vil du kunne velge om du skal sende ut varsling.

Velges det å kun overføre "Alle betalte" fra forrige sesong, så vil du også her få valget om å sende ut varsel.  Det må også velges en dato for når Utøverfunksjonen til de som ikke har betalt lisens skal avsluttes.

 

Merk: Når "periodeoverføring" startes, vær oppmerksom på at dette kan ta tid. Det er store mengder data som skal behandles.