Generelt

Melding - spesifikke felt for Brønnøysundregistrene

Beskrivelse av enhetens formål ligger med NIFs standard formålsparagraf og kan ikke endres. (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Følgende spørsmål er valgfrie og inngår i data som skal meldes til Brønnøysundregistrene ved nyregistrering, og ev. senere oppdatering ved endringer. Dersom man sier at en ønsker å melde lov (vedtekter) eller årsregnskaper til Brønnøysundregistrene som innebærer at organisasjonen er pliktig å sende inn regnskaper hvert år, og ny lov (vedtekter) når det skjer endringer i disse.

 • Har påtatt seg å melde vedtekter til Brønnøysund.
 • Har påtatt seg å rapportere årsregnskap til Brønnøysund.
 • Enheten har eller venter å få arbeidstakere?
 • Vil delta i grasrotandelordningen.

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Les mer om grasrotandelen hos Norsk Tipping

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i de fleste sammenhenger. Signatur gir for eksempel rett til å ta opp lån, kjøpe eller selge fast eiendom på vegne av foreningen. Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har signatur i fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, eller til andre roller i foreningen. Hvis flere har signaturrett, må du presisere om de har retten hver for seg eller i fellesskap.

Årsmøte eller styre kan vedta bestemmelsene om signatur, og det er krav om signert protokoll som dokumenterer hvilken prokura som er vedtatt, og som lastes opp i SportsAdmin og vedlegges meldingen til Brønnøysundregistrene.

Integrasjonsløsningen vår mot Brønnøysundregistrene støtter kun følgende standardvalg basert på organisasjonens tildelte roller. En kan velge en eller en en kombinasjon av de følgende valgene:

 • Styret i fellesskap (denne gjelder dersom en ikke vedtar annen bestemmelse).
 • Styrets medlemmer hver for seg
 • To styremedlemmer i fellesskap
 • Styrets leder alene
 • Styrets leder og nestleder hver for seg
 • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap
 • Daglig leder alene
 • Daglig leder og styrets leder i fellesskap.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i det meste som angår driften. Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foreningens faste eiendom. En person som har fått tildelt prokura kalles prokurist. Styret kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, kan man velge om de skal ha fullmakt hver for seg, eller i fellesskap. Integrasjonsløsningen vår mot Brønnøysundregistrene støtter kun følgende standardvalg basert på organisasjonens tildelte roller. En kan velge en eller en en kombinasjon av de følgende valgene:

 • Styrets leder og nestleder hver for seg.
 • Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
 • Styrets leder alene.
 • To styremedlemmer i fellesskap.
 • Styrets medlemmer hver for seg.
 • Daglig leder alene.

En person som har prokura kan ikke overføre den til en annen person. Årsmøte eller styre kan vedta bestemmelsene om prokura, og det er krav om signert protokoll som dokumenterer hvilken prokura som er vedtatt, og som lastes opp i SportsAdmin og vedlegges meldingen til Brønnøysundregistrene.


Uavhengig av om styret vedtar og melder signaturbestemmelser eller prokura til en enkelt person, gjelder likevel idrettens lov og krav til at betalinger skal ha godkjenning av to personer.

Om innføringen av integrasjon med Brønnøysundregistrene

Notis Se SportsAdmin_integreres_mot_Brønnøysundregistrene for generell informasjon ifm. innføring av integrasjon mot Brønnøysundreg.