Vilkår - avsender

Vilkår for bruk av Idrettsoppgjør – avsendere av krav


Alle organisasjonsledd som er tilknyttet norsk idrett, kan benytte Idrettsoppgjør (IO). 


Idrettsoppgjør kan benyttes til å sende refusjonskrav for utlegg til et organisasjonsledd eller for oppgjør til dommere og andre betalte roller knyttet til kamp- og konkurranseavvikling, samt trenere, instruktører og andre personer som har krav på honorarer og/eller oppgjør av reiseregninger.
Løsningen dekker honorarer, kjøregodtgjørelse, diett og utlegg.


Alle personer som registreres gjennom løsningen vil være registrert i Idrettens sentrale database gjennom bruk av Idrettens ID (se egne vilkår for bruk av Idrettens ID). Alle personer som ligger i databasen, er verifisert med fødselsnummer og det gjennomføres regelmessig vask mot Folkeregisteret. Idrettsoppgjør lagrer ikke fødselsnummer. Mer informasjon om idrettens håndtering av personopplysninger finner du i Personvernerklæringen.

 

Bruk av Idrettsoppgjør

  • Brukere av Idrettsoppgjør plikter å sette seg inn i vilkårene for bruk av denne løsningen, være kjent med det felles behandlingsansvar som gjelder for norsk idrett og behandling av personopplysninger
  • Idrettsoppgjør er ikke et lønnssystem, og informasjonen som fremkommer i løsningen knyttet til innrapportering av skatter og avgifter vil ikke brukes direkte til innrapportering av skattepliktige utbetalinger, men kan brukes som input og dokumentasjon der det er formålstjenlig
  • Idrettsoppgjør er gratis i bruk for avsendere av et krav
  • Refusjonskrav med tilhørende vedlegg vil bli behandlet i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler for regnskapsføring og rapportering, inkludert oppbevaringsplikt for regnskapsbilag samt tilgjengeliggjøring for de som har legitimt behov for tilgang til denne informasjonen (e.g. revisor, skattemyndigheter)
  • Brukerne skal ikke på noen måte prøve å endre sikkerhetsinnstillinger eller på annen måte forsøke å skaffe tilgang til informasjon og/eller tjenester som dere ikke har rettigheter til
  • Kun avsender av et krav kan/har lov til å gjøre endringer i kravet

Bruk av tjenesten i strid med disse vilkårene kan medføre utestenging fra tjenesten.

Endring av vilkårene

Norges idrettsforbund kan endre disse vilkårene. Ved vesentlige endringer i vilkårene vil det bli varslet ved pålogging til løsningen. Du anses da å ha akseptert de nye vilkårene ved å gjennomføre påloggingen.

Nedetid på løsningen

Norges idrettsforbund vil ved jevne mellomrom utføre vedlikehold og/eller oppgradering av løsningen eller tilknyttede tjenester. Dette kan i noen tilfeller medføre at hele eller deler av Idrettsoppgjør er utilgjengelig. Det vil tilstrebes å gi varsel forut for slik nedetid. 


Integrasjon med Turningsadministrasjon (TA)

Brukeren av ldrettsoppgjør med integrasjon til Turningsadministrasjon for oppgjør av krav fra dommer og andre roller oppnevnt av særforbund og/eller særkrets/region, besluttes av Særforbund. Avsendere av krav må i slike tilfeller benytte Idrettsoppgjør etter å ha lastet ned utkast til krav fra TA.
Avsender må forholde seg til vilkårene i dette dokumentet.

Oppsigelse av avtale om bruk av Idrettens medlemssystem

Avslutning av bruken av Idrettsoppgjør kan gjøres med umiddelbar virkning. Kravene lagres i henhold til regnskapsloven.


Ansvaret til Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund har utviklet løsningen, og vil vedlikeholde og utvikle den til det beste for brukerne innenfor norsk idrett. Det er hvert organisasjonsledd sitt ansvar at utbetalinger i henhold til refusjonskrav er korrekte og tilstrekkelig dokumentert. Norges idrettsforbund har intet ansvar for feil og mangler i løsningen eller følgefeil knyttet til bruk av Idrettsoppgjør som grunnlag for refusjonskrav, og som måtte medføre krav om erstatning. Erstatningskrav må rettes til ansvarlig organisasjonsledd for angjeldende krav. 


Kontaktopplysninger

Eier av Idrettsoppgjør er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité org.nr. 947 975 072.

Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo
Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo
Telefon: +47 21029000
E-post: nif-post@idrettsforbundet.no