Gratis lokaler for frivilligheten og for organisert idrett

Viken idrettskrets kommuneindeks av avdekket at det er mange kommuner som tar leie for idrettsanlegg. Dette gir idrettslag økte kostnader. Dette vil sannsynligvis også bety at resterende deler av frivilligheten i kommunen også betaler leie for bruk av offentlige lokaler.

Frivillighet Norges årsmøte vedtok den 1. juni 2022 en resolusjon om tilgang på lokaler. Der kan en lese: «Myndighetene må bidra til at lag og foreninger rundt om i landet har et sted å være og et sted å vokse. Frivillighet Norge mener stat, fylke og kommune skal etablere en helhetlig frivillighetspolitikk som legger til grunn at frivilligheten er en samfunnssektor, respekterer dens verdier og anerkjenner behovet for et mangfold av frivillige organisasjoner.» Frivillighet Norge mener at kommuners frivillighetspolitikken bør inkludere at:

  • Frivillighetens behov for lokaler og arenaer inkluderes i arealplanprosesser.
  • Offentlige bygg utformes slik at de også kan benyttes til frivillig aktivitet.
  • Lokaler og arenaer for frivillig aktivitet skal være egnet for den aktiviteten som skal utø
  • Lokaler for frivillig aktivitet skal være universelt uformet.
  • Lån, leie og bruk av offentlige lokaler skal være rimelig, ubyråkratisk og tilgjengelig for alle frivillige lag og foreninger.

Offentlige bygg må bli mer tilgjengelige for frivillige organisasjoner, dette gjelder spesielt kommunale- og fylkeskommunale skolebygg. Særlig viktig er det at disse er tilgjengelige for helge-/overnattingsarrangement for barn og unge. Alle kommuner må sørge for at deres lokaler er tilgjengelige for frivillig aktivitet, også for organisasjoner med liten økonomi. Tilgjengelighet innebærer også at det finnes enkle løsninger for å finne og reservere lokaler.