Livslang idrett

MicrosoftTeams-image (8).png
image8cvt.png
imaget4d6q.png

Visjonsendring for Vikenidretten

Kretstinget i Viken vedtok i 2022 visjonen imagehhexl.pngVisjonen kom som en følge av modellen for livslang idrett som Viken idrettskrets over tid har arbeidet etter, som tydeliggjør idrettens bidrag både innenfor og utenfor medlemsorganisasjonen.
I tillegg kom det signaler fra Vikenidretten med ønske om å ta et utvidet ansvar for aktivitet for alle, også de uten medlemskap i idretten. Dette hadde idrettskretsen over tid kartlagt, blant annet gjennom regionale idrettsrådssamlinger. Tilbakemeldingene vi fikk på samlingene gikk entydig i retning av et ønske om inkludering av aktivitetsglede i visjonen.

Viken idrettskrets ser visjonen som vårt bidrag til samfunnsdugnaden om å etablere en aktiv identitet hos alle. Vi tror at identitet er noe du bærer med deg hele livet, og vi tror at aktive mennesker ofte lever bedre og sunnere liv, både fysisk og psykisk.

Livsløpskonferansen
9.-10. juni avholdt idrettskretsen konferansen, «Livsløpet», i Fredrikstad som en opptakt til kretstinget samme helg.

Konferansen tydeliggjorde idrettens rolle som en av flere aktører som bidrar til at vi kan leve aktive liv. Vi fulgte livsløpets kronologi fra barn til voksen og fikk innspill fra forskere og frivillige fra barnehager, skoler, kommune, fylket og fra nordiske kollegaer.

Idretts- og aktivitetsråd
Vår nye visjon dannet grunnlaget for samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB om etableringen av Idretts- og aktivitetsråd. Gjennom dette samarbeidet mottok vi i 2022 kr 9 mill som setter oss i stand til å bidra økonomisk til ansatteressurser i idretts- og aktivitetsrådet, i et spleiselag med idrettsrådets hjemkommune.

Viken idrettskrets har ingen fasit på hva et idretts- og aktivitetsråd skal være, men samarbeid med øvrig frivillighet for økt aktivitet for alle beboere i  ommunen er viktige stikkord. Vi ønsker at ordningen skal bane veg for en sterkere samhandling mellom kommunen og frivilligheten, på tvers av de  rivillige aktivitetsorganisasjonene.

Idrettsrådene som har fått tildelt midler i 2022 er Nordre Follo, Frogn, Hemsedal og Øvre Eiker, samtidig som 11 idrettsråd er i prosess med etablering av idretts- og aktivitetsråd. 

Aktive Lokalsamfunn sprer seg i Viken
Basert på erfaringene vi har høstet gjennom de mange idrett- og  koleprosjektene som opererer under navnet «Aktive Lokalsamfunn», er det stadig flere idrettslag og idrettsråd som ønsker å bli med i dette arbeidet.

Dette er prosjekter der idrettslag tar et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne i eget nærmiljø. En grunnstein i dette arbeidet har vært et tett og godt samarbeid med skolen om en trygg og aktiv oppvekst for våre felles barn og unge.

I 2021 utlyste vi midler på tre nivåer der første trinn handler om å få gjøre noe konkret på tvers av skolen og idrettslag for å initiere en videre samhandling. Trinn to, er mer ambisiøst og fordrer et sterkere forankringsarbeid i skolen, så vel som i idrettslaget. Begge disse trinnene utløste midler i 2022, til sammen seksten nye søknader på oppstarts- og
partnerskapsmidler. For det tredje nivået, kommuneavtalene, er det løpende søknadsfrist da slike satsninger krever en sterkere og mer langsiktig involvering fra idrettsrådet.
AL_logo.png

Gullvaffel-prosjektet 2022
Viken idrettskrets har en ambisjon om å sette søkelys på alt det gode arbeidet som skjer lokalt.

I frivillighetens år 2022 gikk vi ti lverks med etablerings av podkasten «Gullvaffel-podden» med månedlige temaer og kjente gjester. I podkasten hedret vi en månedlig ildsjel, en «Gullvaffel».

En «Gullvaffel» gjør en solid frivillig og samfunnsnyttig innsats gjennom sitt
engasjement på ulike områder, og er en viktig ambassadør for livslang idrett. Idrettslag, idrettsråd og særidretter nominerte nesten ett hundre personer som gjør en forskjell; om det så er å sørge for at lyset er på i hallen, er
trener, dommer, tilskuer, tilrettelegger eller annet. «Gullvaflene» mottok heder og ære, diplom og et tildelingsbrev på kr 5 000 til sitt idrettslag.

137552

imageedaxod.png

Samarbeid om fretidens paraidrettsledere
Viken idrettskrets har et tett samarbeid med skoler som tilbyr idrettsfag for å
bevisstgjøre og utdanne fremtidens idrettsledere om viktigheten av inkludering av parautøvere. I 2022 har idrettskretsen kurset 110 idrettsfagselever med tilhørende idrettsfagslærere i forbindelse med gjennomføring av paraidrettsdagene. Videre er det inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Østfold om kursing av alle lærere tilknyttet relevante fag for målgruppen parautøvere. Det er Viken idrettskrets som lager og gjennomfører kurset.

Ungdomsutvalget utforsker muligheter
Vi skal styrke de unges aktive identitet, slik at de får et best mulig grunnlag for å være aktive hele livet.

image3dafw.png
Ungdommer på lederkurs

De fleste barn og unge har vært innom idretten i oppveksten. I ungdomsårene blir det nye miljøer, nye venner, nye muligheter og behov for prioriteringer. Idrettsaktiviteter må ofte vike for venner, andre interesser, lekser eller skader. Gjennom medbestemmelse og ung involvering skaper vi aktive møteplasser med attraktive tilbud også uten prestasjonsfokus.
Idrettskretsen har et prosjekt (VIK UNG) som inspirerer ungdom til å prøve nye aktiviteter, utforske muligheter og engasjere seg for aktivitetstilbud i sine lokalmiljøer.

VIK UNG har også i 2022 samarbeidet med idrettslag, ungdoms- og videregående skoler for å bygge kompetanse, nettverk og vise muligheter for unge til å spre aktivitetsglede i sine nærmiljø.

Nye samfunnsoppgaver
Viken idrettskrets ser som en av sine viktigste oppgaver å legge til rette for nettopp livslang idretts- og aktivitetsglede. Et sentralt element i vårt virke er å utrede om idrettens kompetanse og engasjement kan komme til nytte innenfor nye samfunnsområder.

Vi har i dette kapittelet forsøkt å gi en oversikt over hvordan vi tenker og hva vi gjør for å fremme livslang idretts- og aktivitetsglede.

Et annet er prosjektet Aktiv på Dagtid som gir et aktivitetstilbud til mennesker som har faltutenfor arbeidslivet.

I 2022 har det deltatt ca. 1 500 personer i tiltaket. Tiltaket er forankret i de 11 deltakende kommunene gjennom 4 partnerskapsavtaler.

Det tilbys varierte aktiviteter i bl.a. idrettslag ukentlig og også gjennom kurs som f.eks veien til golf, grunnkurs kajakk, topptau for klatring. Tiltaket er i dag for mennesker mellom 18-67 år som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en stønad fra NAV.
Aktiv på Dagtid

E-sportalliansen
I tingperioden har vi også sett fremveksten av fenomenet e-sport i regi av idrettslag. Her har det oppstått en grasrotbevegelse som har
samlet seg under navnet «E-sportalliansen». Idrettslag som Drammens Ballklubb og Lier idrettsforening har vært svært sentrale i fremveksten og idrettskretsen var samarbeidspartner når disse i desember 2020 fikk innvilget prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Pål Thomassen fra styret i idrettskretsen har siden fulgt organisasjonen fra innsiden som en del av
deres prosjektstyre. Det gir oss en mulighet for å følge utviklingen av relasjonen mellom idrett og e-sport fra innsiden og vi er imponerte over
både engasjement, kunnskap og gjennomføringsevne hos alliansen.

Vi samarbeider med den europeiske nettverksorganisasjonen ISCA, og fikk sammen med dem i 2022 innvilget midler til et prosjekt med tittelen “European Grasroot Esports”. Dette iverksettes fra januar 2023, og vi vil gjøre vår del av jobben i nært samarbeid med E-sportalliansen.