Flere og bedre idrettsanlegg

MicrosoftTeams-image (6).png
imagev1yl.png
imageayodc.png
Fremtidens energiløsninger
Gjennom webinarer og anleggskonferanser har idrettskretsen bygget kompetanse på viktige aktører rundt flere og bedre idrettsanlegg.
Dette retter seg i første rekke mot idrettsråd og særidretter, samt offentlig
forvaltning. Kretsen bistår også aktører i særidrettene innenfor konkrete utfordringer som gummigranulat, fremtidens energiløsninger og anleggsutvikling.

Viken idrettskrets har et nyansert syn på hva som ligger i «bedre idrettsanlegg», et område hvor bærekraftperspektivet gjør seg sterkt gjeldende. Dette gjelder både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Et eksempel på miljømessig bærekraft er prosjektet «Grønt lys», hvor idrettskretsen sammen med idrettskretsene i Vestfold og Telemark og Innlandet i 2022 fikk tildelt kr 10 000 000 fra Sparebankstiftelsen DNB.
Pengene skal gå til idrettslag som bytter ut gammeldags lysarmatur med miljøvennlig ledlys, og ordningen er bygget opp som et spleiselag med idrettslagets hjemkommune.

For å kunne etablere økonomisk bærekraftige prosjekter har idrettskretsen også engasjert seg for kommunal garanti, lån i KLP ved idrettslags bygging av anlegg og kommunalt driftstilskudd. Viktig å nevne er også kretsens fokus på universell utforming av anlegg opp mot rekruttering av parautøvere
med idrettslagets hjemkommune.

Idrettsrådenes dialog med kommunene

Viken idrettskrets har utarbeidet en egen indeks for parametere innenfor anlegg og økonomisk bistand fra egen kommune.

Kommuneindeksen er ment som et hjelpemiddel for idrettsrådene i dialog med egen kommune, opp mot anleggsbygging og andre kommunepolitiske spørsmål på idrettens område. Idrettskretsen er generelt opptatt av å styrke idrettsrådenes politiske kompetanse, gjennom samlinger og webinarer. I tillegg til kommuneindeksen og fokus på idrettspolitisk påvirkning bistår
idrettskretsen idrettsrådene med medlems- og aktivitetstall, LAM-tildelinger, generelle lovspørsmål og bistand opp mot årsmøter. Dette er alt med på å styrke idrettsrådenes kompetanse slik at de igjen kan legge til rette for best og mest mulig aktivitet i egen kommune.

I 2022 gjennomførtes en anleggskonferanse med 68 deltakere. Tema var Idrettsanlegget som en sentral møteplass i et aktivt og bærekraftig lokalsamfunn. Blant annet ble det gjennomført en debatt om gummigranulat med politikere fra Stortinget.