Bærekraftig idrett

MicrosoftTeams-image (13).png
image0pqb8.png
imageqfdyn.png
Bærekraft som virkemiddel
Viken idrettskrets ser på bærekraft som en viktig del av idrettens verdi-innsats. Alle må bidra til en mer bærekraftig drift, både når det gjelder økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Idretten er allerede langt fremme, spesielt innenfor sosial bærekraft, men vi har fremdeles forbedringspotensial. Idrettskretsen har i 2022 forsøkt å heve kompetansen om bærekraft, både internt og i idrettsråd, idrettslag og særidretter. Virkemidler har vært bærekraft som et av hovedtemaene på samlinger for idrettsråd, idrettslag, ungdom og særidretter over hele Viken

Månedlig bærekraftskalender
Kalenderens månedlige tema gjennomsyret også Viken idrettskrets sitt arbeid på månedsbasis, eksempelvis gjennom Gullvaffel-podden. Gjestene i podkasten, sammen med Gullvaflene som ble kåret, var sterkt knyttet opp mot de månedstema i bærekraftskalenderen og bidro til at nasjonale temaer ble omtalt i en lokal samfunnspolitisk kontekst. Vi lagde også enkle bærekrafttips knyttet opp mot temaene som idrettslag og idrettsråd kan ta med seg i sitt videre arbeid.
imageuecwd.png
Bærekrafttips: Ikke ta idrettsdemokratiet for gitt!

Bærekraft i idrettsråd
Bærekraft har vært ett av hovedtemaene på idrettsrådssamlinger over hele Viken. Dette for å bygge kompetanse samt synliggjøre for idrettsrådene at de allerede gjør mye riktig innenfor området bærekraft. Som en følge av
samlingene ble det utarbeidet en mal for bærekraftsplan til bruk i idrettsrådene.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn
Viken idrettskrets jobber for å rekruttere flere parautøvere gjennom kompetansebygging og tilrettelegging, både ute i idrettslagene og i skoleverket. Idrettskretsen fokuserer på at alle skal ha tilgang på anleggene, uavhengig av funksjonsnivå, når det planlegges og bygges anlegg. Idrettskretsen er også oppmerksom på å likestille alle utøvere i sine kommunikasjonskanaler.

Gjennom prosjektet Aktive Lokalsamfunn jobber Viken idrettskrets for et sterkere samarbeid mellom det offentlige og det frivillige, skolen og idrettslag om en trygg og aktiv oppvekst. Her deltar idrettslag som ønsker å ta en utvidet rolle på aktivitetsfeltet i sitt lokalsamfunn. Gjennom samarbeidet med skolen når man alle barn og unge, ikke bare de som i dag deltar i idretten. Tiltak som åpen hall og e-sporttilbud handler om å skape nye inkluderende møteplasser. Slike initiativ er med på å styrke den sosiale bærekraften i lokalsamfunnet.

I noen av prosjektene har man også skapt nye møteplasser og aktivitetsarenaer for den eldre delen av befolkningen. Dette arbeidet vil bli
enda viktigere i møtet med den nært forestående eldrebølgen. Mange har påpekt sårbarheten i det norske helsesystemet i møtet med denne utfordringen. Vi tror det vil finnes viktige oppgaver for idrettslag som ønsker å påta seg en utvidet rolle i årene som kommer. Til syvende og sist handler dette om bærekraften i den norske velferdsstaten.

Samarbeider om bærekraft
Vi har i samarbeid med Norges idrettshøgskole tilbudt bærekraftstudie for Viken-idretten til rabattert pris, og flere deltakere fra idrettslag, idrettsråd, særidretter og kretsen har kommet fra Viken. Sammen med Norges idrettshøgskole og professor Dag Vidar Hanstad har vi gjennomført et eget bærekraftswebinar for Vikenidretten. Vi har også utarbeidet en mal for lokal bærekraftsplan for idretten samt reist spørsmål om NIFs mulighet til utarbeiding av felles bærekraftverktøy.

Idrettskretsen forsøker å tilpasse arrangementene vi driver til bærekraftsmålene. I 2022 har vi prioritert å bruke hoteller
med tilknytning til kollektivtransport og som selv fokuserer på bærekraftig drift. Vi har oppfordret til samkjøring til arrangement og møter, har vært bevisste ved innkjøp av rekvisita o.a. samt valgt våre samarbeidspartnere også ut fra deres bærekraftmotivasjon. Viken idrettskrets har holdt foredrag på videregående skoler med idrettsfag, hvor ett av temaene er bærekraftig idrett.

imagej25hg.png
Bærekrafttips: SMIL - og si hei!

Samarbeid som metode
Gjennom vårt medlemskap i International Sport and Culture Association (ISCA) har idrettskretsen vært med i et nordisk prosjekt om inkludering av flyktninger og minoriteter i idrettslag. Målet er å utveksle erfaringer på
tvers av landegrenser og bygge nettverk, arrangere inkluderingswebinar, e-kurs og koble aktuelle aktører på mentorordningen.

Viken idrettskrets har i 2022 deltatt i fem møter, hvorav en to-dagers samling i Norge der idrettskretsen var vertskap. To fra administrasjonen deltok på Move Conference i Brussel i november.

Idrettskretsen holdt også innlegg på ISCAs webinar om inkluderingsarbeidet i Viken.

I tillegg har idrettskretsen inngått en intensjonsavtale om utviklingen og deltakelse i prosjektet PL 360 (Erasmus pluss prosjekt) sammen med Sverige, Finland og Estland. Prosjektet ligger tematisk nært vårt eget prosjekt Aktive Lokalsamfunn. Sammen med Viken fylkeskommune deltok idrettskretsen på et forberedende møte i 2022. I 2023 vil vi være en del av en søknad om Erasmus pluss-midler.