Viken idrettskrets er regionsledd i NIF.
Viken idrettskrets er regionsledd i NIF.

REGIONSREFORMEN - hvilke konsekvenser får oppløsning av sammenslåtte fylker for Viken idrettskrets?

Idrettsorganisasjonen er ikke forpliktet til å opprette nye idrettskretser ved en eventuell oppløsning av sammenslåtte fylker/etablering av nye fylker.

Hva skjedde frem til 31.12.2019:

 • Vedtak på idrettstinget i 2015 om å følge regionsreformen dersom denne ble gjennomført i tingperioden.
 • Kretser ble slått sammen ihht regionsreformens geografiske grenser f.o.m. 2018 og avsluttet 31.12.2019.

Hurdalsplattformen:

 • Vedtatt at Stortinget vil innvilge søknader om oppløsning fra sammenslåtte fylkeskommuner.
 • Fylkeskommunene i Troms og Finnmark, Viken og Vestfold og Telemark har sendt søknad.

Er idrettsorganisasjonen som følge av vedtaket på Idrettstinget 2015 forpliktet til å følge den statlige fylkesstrukturen?

 • På Idrettstinget 2015 ble det vedtatt en langtidsplan, den gang kalt et idrettspolitisk dokument (IPD) for 2015-2019, med bl.a. følgende innhold: «Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden.»
 • Vedtaket på Idrettstinget 2015 forplikter ikke organisasjonen utover 2019.

Hva sier NIFs regelverk?

 • Etter NIFs lov § 5-1 er det NIF, dvs. Idrettstinget, som oppretter og oppløser idrettskretsene.
 • NIFs lov § 5-1 (1) første setning: «Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område.»
 • NIFs lov legger ikke opp til at idrettskretsene må ha de samme geografiske grenser som fylkene.

Konklusjon:

 • Idrettsorganisasjonen er ikke forpliktet til å opprette nye idrettskretser ved en eventuell oppløsning av sammenslåtte fylker/etablering av nye fylker.
 • NIFs lov er det NIF, dvs. Idrettstinget, som har myndighet til å opprette nye idrettskretser.
 • En eventuell oppløsing av en krets for å opprette to eller flere nye kretser krever vedtak på et idrettsting.

Vedtak i idrettsstyret 16.11.2021, med bl.a. følgende:

 1. Idrettsstyret legger til grunn:
 2. a) At det ikke foreligger noen forpliktelse for NIF til å følge statens fylkesinndeling når det gjelder antall idrettskretser og deres geografiske område.
 3. b) At nye idrettskretser kun kan etableres av Idrettstinget.

Hva har Viken idrettskrets gjort?

 • Svart ut Viken fylkeskommunes høring - Lenke
 • Gjennomført en brukerundersøkelse hvor vi spurte in hvilken grad de var enige i ulike utsagn om Viken idrettskrets som regionsledd i idretten - Lenke

Videre prosess:

 1. Viken idrettskrets består som i dag, i tråd med ansattes og sittende styres ønske. Dette er begrunnet i den kompetanse og robusthet utvidelsen fra tidligere AIK, BIK og ØIK har representert, som øker kretsens mulighet til å bedre rammevilkårene for idrettslag og idrettsråd i Viken. Lenke til gevinster og tap ved opprettholdelse av Viken idrettskrets til tross for oppløsning av fylke.

eller

 1. Dersom berørte idrettskretser ønsker å fremme en søknad om opprettelse av nye idrettskretser, kan det tidligst skje på Idrettstinget i 2023. Fristen for å sende inn en slik søknad følger normal forslagsfrist som iht. NIFs lov § 3-3 (2) er fire måneder før Idrettstinget holdes, dvs. senest innen 1. februar 2023.

En deling av idrettskretsen vil være en disposisjon som iht. NIFs lov § 2-22 vil kreve vedtak på det enkelte kretstinget. Vedtak fra kretstinget må vedlegges søknaden til Idrettstinget. Idrettsstyret vedtok i styremøte nr. 9, 15.-16.mars 2022, sak 94 følgende: Idrettsstyret ber om at det i forbindelse med eventuelle forslag om opprettelse av nye idrettskretser til Idrettstinget i 2023 skal gjennomføres brede konsekvensutredninger i forkant. Denne konsekvensutredningen Idrettsstyret ber om, må følge søknaden til idrettstinget

For Vikens del innebærer dette at det må fremmes krav om ekstraordinært kretsting, jf. NIFs lov § 5-8, og at det ekstraordinære kretstinget vedtar å søke om oppløsning av Viken idrettskrets. Det foretas deretter en konsekvensutredning i henhold til idrettsstyrets vedtak.