Viken idrettskrets innkaller til kretsting 11. juni 2022.
Viken idrettskrets innkaller til kretsting 11. juni 2022.

Styret i Viken idrettskrets innkaller herved til idrettskretstinget 2022

Styret i Viken idrettskrets innkaller herved til idrettskretstinget 11. juni 2022. I forkant av tinget avholdes folkehelsekonferansen "LIVSLØPET Livslang idretts- og aktivitetsglede" for tingdelegatene og andre interesserte.

Innkalling

Til idrettsråd, særkretser, regioner og særforbund med representasjonsrett på tinget for Viken idrettskrets.

Tid
Lørdag 11. juni 2022 kl. 09:00-17:00.
Etter utsendt innkalling har tidsprogrammet til kretstinget blitt utvidet. Se oppdatert program, klikk her.

Torsdag og fredag 9. - 10. juni avholdes folkehelsekonferansen "LIVSLØPET Livslang idretts- og aktivitetsglede". Den avsluttes med et inspirasjonsforedrag og en tingmiddag på fredagen.

Mer informasjon om dette ligger her.

Hold av datoen(e)!

Tingmiddag
Alle representanter inviteres til tingmiddag fredag 10. juni 
Inspirasjonsforedrag kl. 17:30
Tingmiddag kl. 20:30

Sted
Quality Hotel, Fredrikstad

 1. Styret i Viken idrettskrets innkaller herved til idrettskretstinget 2022. 
 2. Fullstendig sakliste og saksdokumenter vil bli publisert på vår nettside, senest én måned før tinget.   
 3. Forslag som skal behandles på tinget må sendes inn senest to måneder før tinget. 
 4. Tingforsamlingen i Viken idrettskrets består av 150 representanter fra idrettsråd, 150 representanter fra særidrettene (særkrets, region og særidretter uten regionalt tillitsvalgt organ) samt idrettskretsens styre. Oversikt over antall representanter fra hvert idrettsråd og hver særidrett finner dere her:
  Representasjon særidretter kretsting 2022
  Representasjon idrettsråd kretsting 2022

Særkretser / regioner må fordele sine representanter internt dersom det er flere særkretser i Viken.

 1. Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av representanter, jfr. NIFs lov § 2-4.
 2. Sakliste for tinget 
  1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
  2. Velge dirigent(er).
  3. Velge sekretær(er).
  4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne saklisten.
  7. Godkjenne forretningsorden.
  8. Behandle beretning for idrettskretsen.
  9. Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning,
   revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
  10. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen.
  11. Behandle forslag og saker.
  12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
  13. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen.
  14. Foreta følgende valg:
   a) Styreleder og 1. og 2. nestleder,
   b) 9 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
   c) Kontrollutvalg med leder, ett medlem og to varamedlemmer.
   d) Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
   e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.

Påmelding åpnes en måned før tinget. 

NB! Det vil ikke bli utsendt sakspapirer via ordinær postgang.

Mvh,

Viken idrettskrets