Idrettsutstyr

Hva betyr egentlig idrettskretsens nye visjon – “Idretts- og aktivitetsglede for alle i Viken”?

Viken idrettskrets vedtok en ny visjon på kretstinget i 2022. Sammen med «samarbeid som arbeidsmetode», åpner den opp for nye løsninger. Måten idrettskretsens nye prosjekt for å etablere Idretts- og aktivitetsråd ble mottatt på, bekrefter Vikenidrettens interesse for å delta i samskaping.

Tirsdag deltok Viken idrettskrets på fylkeskommunens fagkonferanse for idrett og fysisk aktivitet. Konferansen samlet fagpersoner på idrett, friluftsliv og frivillighet fra kommunene i Viken. Tanker omring tre av idrettskretsens nylige tiltak og innsatsområder stod på agendaen.

Hvorfor ny visjon?
Ved sist idrettskretsting ble en ny visjon for idrettskretsen vedtatt. Fra «Idrettsglede til alle i Viken», til «Idretts- og aktivitetsglede for alle i Viken».

Deltakerne på konferansen fikk fortalt at det å forandre visjon, ikke er noe en gjennomfører uten å tenke seg skikkelig om først. I månedene før kretstinget ble det derfor gjennomført flere samlinger med idrettsrådene. Samtlige på forskjellige plasser i Viken. Samtidig var opplevelsen etter samlingene at «aktivitetsglede» allerede var noe mange hadde tanker om, og som mange allerede drev med i idrettslagene sine. Styreleder i Viken idrettskrets, Roar Bogerud, mener at det var en spennende reise, som samtidig viste at lokalidretten lå i forkant.

Les kronikk av Roar Bogerud i forbindelse med ny visjon

–At vi forandret visjonen til å inkludere aktivitetsglede, var et naturlig steg for oss. Vi så hvor mange idrettslag som allerede skapte aktivitetsglede i sine lokalsamfunn. Bare denne uken oppdaget jeg et idrettslag som tilbød gratis allidrett for alle førsteklassinger i kommunen. Det er et fantastisk tilbud, og det er med på å skape aktivitetsglede fra tidlig alder! sier Roar Bogerud.

Med «aktivtetsglede» som tillegg i visjonen skapes det muligheter til å jobbe litt annerledes. Det har for så vidt idrettskretsen, og idrettslag, allerede gjort en god stund.

–Vi mener at vi fanget opp noe som mange idrettslag allerede drev på med. Vi ønsket å trekke sammen med dem, gjennom å sette søkelys på aktivitetsglede. Den beste måten vi kunne få til det, var gjennom å forandre visjonen, sier Roar Bogerud.

Se video om «Aktivitetsglede»

Idretts- og aktivitetsråd er samskaping og idrett 3.0
Det er flere som jobber for å skape muligheter til å finne løsninger på tvers av tidligere mønster. I Asker kaller en det å samskape, eller «kommune 3.0». En har gått fra en kommune som formaner innbyggerne, via en hvor innbyggerne stiller krav til kommunen, til en kommune hvor en må finne løsninger sammen. Dette innebærer at alle som ønsker en forandring, selv må delta for å skape løsningen.

I den forbindelse vil «Idretts- og aktivitetsråd» være en måte for idretten å innrette seg på for å bidra med løsninger. Idrettskretsen har fått 9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt som gir et tilbud til idrettsråd som ønsker å utvikle seg til idretts- og aktivitetsråd. Dette forutsetter at de får økonomisk støtte fra sin kommune.

Idretts- og aktivitetsråd handler om å bygge på idrettens organisasjon, og få til en reell samskaping mellom kommunen og frivillige aktivitetsorganisasjoner om mer idretts- og aktivitetsglede i Viken. Idrettsrådene skal være koordinator for de øvrige frivillige aktivitetsorganisasjonene, og kan få støtte til å ansette en administrativ ressurs.

– Sist uke deltok jeg på «Brobyggerkonferansen» i Asker. Der fortalte Lene Conradi om kommune 3.0, hvordan kommunen har gått fra å formane innbyggerne, til å bli satt krav til av dem. Nå mener hun at vi kan kun løse utfordringene hvis vi samskaper løsningene. Da vi søkte støtte til prosjektet «Idretts- og aktivitetsråd», var det akkurat dette vi hadde i tankene. Hvordan kan vi i idretten samskape løsninger innenfor vårt område? Jeg mener at idretts- og aktivitetsråd vil være en god start, sier Roar Bogerud.

MicrosoftTeams-image (21).png
Bilde: «Roar Bogerud deltar på paneldebatt under Brobyggerkonferansen i Asker.»

–Vi i idrettskretsen ønsker å samskape for å finne nye løsninger. Vi var tidlig ute med å ta med bærekraft som del av våre planer, og vi bruker samarbeid som metode for å finne disse løsningene, sier Roar Bogerud.

Viken idrettskrets har allerede hatt konferanse om Aktivitetsglede. Fylkeskommunen hyller initiativet.

 

Samskaping med idretts- og aktivitetsråd

Sentralt i idrettskretsens tankesett står en modell utviklet etter inspirasjon fra Canada. Modellen har to akser. Den ene viser individers alder, og den andre handler om grad av organisering. Idretten har tradisjonelt blitt sett på som et triangel med mange deltakere fra tidlig alder. Så blir det færre medlemmer jo eldre utøverne blir. Det er den røde delen av modellen. Den er på mange måter en beskrivelse av konkurranseidretten.

–Modellen handler om å skape et tankesett og viser hvordan vi må tenke for å inspirere til en livslang interesse og evne til fysisk aktivitet. Det passer veldig godt inn i måten vi tenker samarbeid og utvikling på, sier Roar Bogerud.

Modellen inneholder områder hvor idrettslag kan finne utviklingsområder for egen aktivitet, og hvor en kan samskape for å nå felles mål i lokalsamfunnet. Sentralt i modellen står noe som internasjonalt kalles «physical literacy». Det er et tankesett som setter motivasjonen for å være fysisk aktiv inn i et system. En ser på evnen til å være fysisk aktiv på samme måte som leseferdigheter. Individer må ha grunnleggende ferdigheter i måter å være fysisk aktive på, for å få selvtillit og økt motivasjon for å, til slutt, klare å være fysisk aktive livet ut. Modellen åpner for deltakelse fra flere aktører, og den skal ikke sees på som en ny «idrettsmodell» hvor idretten har ansvaret alene. Modellen inviterer til samarbeid.

–Vi ser at mange idrettslag lenge har tilrettelagt for mer enn konkurranseidrett. Det er mange som bedriver idrett på mosjonsnivå, og vi ser at flere idrettslag er interessert i å utvide og være innovative i måter å få enda flere i fysisk aktivitet på. Det har også blitt viktigere for samfunnet at idrettslag finner nye måter å organisere aktiviteten på. Samtidig er dette en modell vi benytter i det vi innleder samarbeid med forskjellige aktører, sier Roar Bogerud.

MicrosoftTeams-image (23).png

Bilde: «Viken idrettskrets baserer alle sine tiltak på en modell som bidrar til å skape en «Aktiv identitet.»

Internasjonal kobling og bistand
Det er ikke kun i Norge en tenker nytt. Det er flere land som ser på målet å øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen. Viken idrettskrets har akkurat deltatt på en konferanse i Sverige hvor «physical literacy» var hovedtema. I Sverige har en valgt å oversette begrepet til «rörelserikedom», som blir «bevegelsesrikdom» på norsk.

Bak konferansen stod en stiftelse som heter «Change the Game». I stiftelsen samarbeider representanter fra Umeå universitet, Umeå kommune, RF SISU Västerbotten (idrettskretsen), Region Västerbotten og et boligbyggerselskap som heter Balticgruppen.

I forbindelse med konferansen var det også et oppstartsmøte for en Erasmus+-søknad. I tillegg til Viken idrettskrets og vertene fra Sverige, deltok delegater fra Finland og Estland. Det var deltakere fra barneskoler og forskningsmiljøer i tillegg til den organiserte idretten.

MicrosoftTeams-image (22).png
Bilde: “Dean Kriellaars forklarer hvordan “physical literacy skaper motivasjon for bevegelse”

–Det er interessant å se hvor like utfordringer vi har i flere land. Det er for så vidt ikke en nyhet, men likevel viktig å komme sammen for å se om vi i fellesskap klarer å finne løsninger. Nettopp fordi vi er relativt like, men samtidig fra ulike land kan vi finne andre løsninger enn om vi kun diskuterer løsninger internt i Norge. Vi kan ofte stå litt fast i en måte å tenke på i de respektive land. Jeg har stor tro på at vi kan forsterke våre egne løsninger gjennom et samarbeid, sier organisasjonssjef Kathinka Mohn om konferansen.

Viken idrettskrets har også et samarbeid med en internasjonal organisasjon som jobber med aktivitetsglede. Organisasjonen heter International Sport and Culture Association (ISCA). Viken idrettskrets ble tidligere i år det første norske medlemmet av ISCA, men har samarbeidet siden før Viken idrettskrets’ oppstart. I det siste har det vært gjennom prosjekter i forbindelse med pandemien og inkludering av flyktninger.

–Å knytte til seg eksterne impulser og kompetanse vil utvikle oss som organisasjon. Ikke bare får vi ta del av nye ideer, impulser og løsninger. Like ofte fordi vi får større tilgang til forskning når vi deltar i disse prosjektene. Det resulterer også i at vi får en større troverdighet overfor politikere, når vi viser hva vi jobber med. Blant annet vil vi snart delta i et internasjonalt prosjekt med ISCA for å se på mulighetene til E-sport, forteller Kathinka Mohn.

ISCA har flere gratis online-kurs. Blant annet ett om hvordan en benytter uteområder for å skape mer fysisk aktivitet: https://learn.isca.org/courses/movement-spaces-course/