Vil du være med å etablere idretts- og aktivitetsråd?

Vi ønsker å bygge på idrettens sterke organisasjon og få til en reell samskaping mellom kommunen og frivillige aktivitetsorganisasjoner om mer idretts- og aktivitetsglede i Viken fylke. Vår erfaring, gjennom arbeidet med Aktive Lokalsamfunn og i møtet med en rekke andre idrettslag, er at idretten ofte bidrar til aktivitet langt ut over den medlemsbaserte idrettsaktiviteten. Viken idrettskrets har samarbeid som sin metode og inspirert av det arbeidet vi ser på grasrota ønsker vi nå skape en mulighet for idrettsråd som selv ønsker å påta seg en utvidet oppgave – som idretts- og aktivitetsråd.

Idrettsråd tjener som et fellesorgan for idrettslagene inn mot kommunen. I Viken har vi 51 slike, hvorav 11 har administrative stillingsressurser, varierende fra 10 til 100 %. Dette fellesorganet skal være idrettslagenes samlede stemme inn mot kommunen, jobbe for idrettens rammebetingelser og gi innspill til anleggsutvikling og kommunalt planarbeid som involverer idrett og fysisk aktivitet. Sentrale verv i idrettsrådet kommer så godt som alltid på bakgrunn av lignende verv lokalt og vi får stadig høre at det er en krevende oppgave å fylle. Mange kommuner forventer også at møter med idretten skal finne sted på dagtid slik at frivillige må ta seg fri fra sin sivile jobb for å delta. Resultatet er at dialogen og samhandlingen ikke blir så god og sterk som den kunne vært.

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB har vi derfor laget en søknadsordning der idrettsråd som er villige til å påta seg den utvidede oppgaven med også å være koordinator for de øvrige frivillige aktivitetsorganisasjonene, kan få støtte til å ansette en administrativ ressurs. Dette fordrer, foruten samarbeid med de andre aktivitetsorganisasjonene, at kommunen også bidrar med midler. Vi vil matche det beløpet kommunen stiller, oppad begrenset til 350 000 kr pr år i to år.

Vi håper og tror tiltaket kan være med å bane vei for en sterkere samhandling mellom kommunen og frivilligheten og på tvers av de frivillige aktivitetsorganisasjonene. Vi tror at slike samarbeid er viktige byggesteiner for bærekraften i det fremtidige Norge og anser timingen for å lansere prosjektet som svært god da 2022 som kjent er frivillighetens år.