Fylkeskommunen satser stort på frivillighetens gjenåpning

Pandefri er Viken-frivillighetens gjenåpningsfest etter pandemien. Fylket støtter satsingen med halv million. Viken idrettskrets forventer nå mange hundre søknader frem mot åpningen.

Viken fylkeskommune bruker midler fra sitt disposisjonsfond for å støtte opp under samfunnets behov for støtte til gjenåpningen etter pandemien. Frivilligheten har samarbeidet om søknaden og en digital plattform. Nå blir Viken idrettskrets, Forum for natur og friluftsliv, Musikkrådene i Viken, Viken teaterråd og Viken barne- og ungdomsråd tildelt en halv million fra Viken fylkeskommune. 

God støtte til frivilligheten i Viken 

– På vegne av alle frivillige i Viken kan jeg bare takke for god støtte. Frivilligheten er viktig for et levende demokrati. Sammen gjør de frivillige organisasjonene det enklere å finne et nettverk og felles engasjement for noe en brenner for. Og når fylkeskommunen og politikere følger opp på denne måten skapes og bekreftes tillit som et demokrati trenger, sier en takknemlig styreleder i Viken idrettskrets, Roar Bogerud. 

Fylkeskommunen har gjennom flere tiltakspakker bidratt til ekstra hjelp til arbeids- og næringsliv, og for aktivitet og hjelp til barn og unge. Alle partiene i Viken var enige om å sette av 78 millioner kroner til tiltak rettet mot barn og unge, samt styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser.   

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap) som blant annet er ansvarlig for frivillighet, friluftsliv, idrett og kultur, har stått på for å sikre frivilligheten økonomi til å gjøre gjenåpningen til den fest den skal være.   

– Fritidsaktiviteter er for mange barn og unge et viktig sted for fellesskap, der mange opplever å få holde på med det de brenner for sammen med andre. Disse fristedene ble borte under pandemien, sier Kristensen. 

Pandemien har bidratt til at flere ungdommer har vært ulykkelige 

En rapport fra OsloMet, Ungdata, oppsummerer 140.000 ungdommers opplevelse av 2021. Spørsmålet som de fleste er interessert i å høre svarene på er kort og godt: Hvordan har ungdommen hatt det?  

Leder av Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, Anders Bakken kan fortelle at pandemien påvirket ungdommers liv i negativ retning. 27 prosent svarte «mye» eller «veldig mye» når en svarte på hvordan livskvaliteten var endret under koronatiden. Ytterligere 23 prosent svarte at pandemien påvirket dem «en del». Det er fritidsaktivitetene og de sosiale møtene det har gått mest ut over. Påvirkningen gir seg uttrykk gjennom tristhet eller at en har vært deprimert. Disse negative opplevelsene skaper til slutt frafall.  

Det er blant annet dette Fylkesråd Tonje Kristensen ønsker å forhindre. 

– Selv om det nå er åpnet mer opp, kan det for mange være en lang vei tilbake til aktivitetene. Det ønsker ikke vi. Derfor er vi med og bidrar til å få en kickstart og senke terskelen for alle som ønsker å finne sitt fristed. Derfor har vi satt av midler til prosjekter med dette som fokus, som blant annet Pandefri, forteller Kristensen. 

Kick-off for Pandefri var i sommer – uke 39 er det lokal åpning av frivilligheten 

Selv om kick-off for Pandefri var tidlig i sommer med Kultur- og likestillingsminister Abid Raja til stede, er det i uke 39 at omtrent 20 idrettsråd er lokale koordinatorer for gjenåpningen. Da vil lokal frivillighet samles til felles arrangementer.  

Prosjektleder for Pandefri, Ole Martin Petersen, idrettskonsulent i Viken idrettskrets, ser frem til å gå igjennom mange hundre søknader fra frivillige lag og foreninger. Han er tydelig på hvor viktig åpningen vil være for mange. 

– Kanskje er det så enkelt som at alle vil og ønsker å bli sett. Det er en bekreftelse på at en er en del av samfunnet, og da blir det jo automatisk mindre utenforskap. Pandefri har som mål å ikke bare ta tilbake de som sluttet, men også å finne flere nye deltakere som ønsker å bli med inn i frivillighetens rekker, avslutter Petersen.